بررسی رابطه سوءرفتار عاطفی و ابعاد شخصیتی در دانشجویان زن

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

چکیده

به ‌منظور بررسی رابطه ابعاد شخصیتی و سوءاستفاده عاطفی در دانشجویان زن (مجرد و متأهل) دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی قزوین، 400 نفر از دانشجویان دانشگاه به شیوه تصادفی خوشه‌ای ـ چند مرحله‌ای انتخاب شدند. برای اندازه‌گیری ابعاد شخصیتی و میزان سوءاستفاده عاطفی از زنان، به ترتیب از مقیاس‌های پنج عامل بزرگ در تجزیه و تحلیل داده‌ها پس از انجام محاسبه توصیفی داده‌ها، برای سنجش رابطه ابعاد شخصیتی با سوءاستفاده عاطفی از آزمون تحلیل رگرسیون چندمتغیره و به منظور مقایسه دانشجویان مجرد و متأهل از آزمون t مستقل استفاده شد. یافته‌ها نشان دادند که ابعاد شخصیتی با سوءاستفاده عاطفی رابطه دارد. دانشجویان متأهل بیشتر از دانشجویان مجرد سوءاستفاده شده و از نظر ابعاد شخصیتی نیز تنها در دو بعد روان رنجورخویی و انعطاف‌پذیری با دانشجویان مجرد تفاوت داشته، در سه بعد دیگر بین آن‌ها تفاوتی وجود نداشت.

کلیدواژه‌ها