رابطه سبک‌های فرزندپروری والدین با کمال‌گرایی فرزندان در نمونه‌ای از خانواده‌های ایرانی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه تبریز

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، مطالعه رابطه سبک‌های فرزندپروری اقتداری، آمرانه و سهل‌گیر والدین با ابعاد کمال‌گرایی خودمحور، دیگرمحور و جامعه-محور فرزندان در نمونه‌ای از خانواده‌های ایرانی است. سیصد و چهل و دو دانش‌آموز (184 دختر، 158 پسر) مشغول به تحصیل در پایه‌های اول تا سوم دبیرستان‌های مناطق 8، 10، 11 و 19 شهر تهران در سال 1388 همراه با والدین‌شان (342 پدر، 342 مادر)، در این پژوهش شرکت کردنددانش‌آموزان مقیاس کمال‌گرایی چندبعدی تهران TMPS)؛ بشارت، 1386) و والدین پرسشنامه اقتدار والدین (PAQ؛ بوری، 1991) را تکمیل کردند. برای تحلیل داده‌های پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان استفاده شد. نتایج پژوهش نشان دادند که سبک فرزندپروری آمرانه پـدر با کمال‌گرایی خـود‌محـور (05/0≥P، 110/‌0r=)، دیگر‌محور (01/0≥P، 145/‌0r= ) و جامعه‌محور فرزندان (01/0 ≥P، 228/‌0r=) رابطه دارد، هم‌چنین سبک اقتداری مادر، کمال‌گرایی دیگرمحور فرزندان را پیش‌بینی می‌کند (027/0≥P، 125/0β=). در تبیین یافته-های پژوهش می‌توان گفت خانواده‌های دارای سبک فرزند‌پروری آمرانه فرزندان را برای عملکرد کامل تشویق می‌کنند و نسبت به شکست‌های آن‌ها با نا‌امیدی، اضطراب و بی‌قراری واکنش نشان می‌دهند، در نتیجه فرزندان نیز از هر اشتباهی ترسیده و سعی می‌کنند با کمال‌گرا بودن از اشتباه و شکست دوری کنند.

کلیدواژه‌ها