ویژگی‌های روانی ـ شخصیتی زوج‌های ناسازگار و سازگاری زناشویی آن‌ها در ایران و تورنتو

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان اصفهان

چکیده

هدف این پژوهش بررسی نقش ویژگی‌های روانی ـ شخصیتی زوج‌های ناسازگار در ایران (اصفهان) و کانادا (تورنتو) در سازگاری زناشویی آن‌ها است. به منظور دستیابی به این هدف، از جامعه‌ آماری زنان و مردان مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان و تورنتو به ترتیب 137 و 71 نفر به عنوان گروه نمونه با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس برای پاسخگویی به ابزارهای پژوهش انتخاب شدنداز پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر و هفت زیرمقیاس برگرفته شده از MMPI-2 شامل افسردگی، آشفتگی فکری، ملال‌ ذهنی، ناسازگاری خانوادگی، افکار گزند و آسیب، بیگانگی عاطفی و مشکلات خانواگی به منظور دستیابی به داده‌های مورد استفاده در پژوهش استفاد شد.
داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام‌به‌گام مورد تحلیل قرار گرفتند. در سطح همبستگی در گروه ایرانی بین ویژگی‌های شخصیتی ـ روانی با سازگاری زناشویی رابطه منفی معنادار (01/0P

کلیدواژه‌ها