بررسی تأثیر آرمان‌گرایی توسعه‌ای بر شکاف بین نگرش‌های دختران و مادران آن‌ها نسبت به ازدواج و خانواده

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه پیام نور میانه

چکیده

این مقاله بر آن است ضمن شناخت نگرش دختران و مادران نسبت به ازدواج ، خانواده و شکاف بین آن‌ها، تأثیر آرمان‌گرایی توسعه‌ای را بر این شکاف بررسی کند. این پژوهش به شیوه پیمایشی و با کمک پرسشنامه خود ایفا بر روی400 نفر (200 نفر دختر و 200 نفر مادران آن‌ها) از دانشجویان دختر دانشگاه تبریز انجام گرفته است. برای گزینش نمونه‌ها از روش نمونه-گیری طبقه‌ای چند مرحله‌ای استفاده شده است. بر اساس یافته‌های این پژوهش، بین نگرش مادران و دختران آن‌ها شکاف قابل توجهی وجود دارد.نگرش مادران نسبت به سن مطلوب ازدواج، نحوه انتخاب همسر، جدایی و طلاق، مطلوبیت ازدواج، قدرت تصمیم‌گیری در خانواده، ارتباطات خانوادگی و مطلوبیت فرزند‌آوری، سنتی است و دختران نسبت به این شاخص‌ها نگرش مدرن دارند. هم-چنین آرمان‌گرایـی توسعه‌ای بر این شکاف نگرشی بین مادران و دختران تأثیر مستقیم و مثبت دارد و با افزایش آرمان‌گرایی توسعه‌ای، نگرش نسبت به ازدواج و تشکیل خانواده در بین افراد، مدرن‌تر می‌شود.

کلیدواژه‌ها