بازسازی معنایی تغییرات خانواده به شیوه نظریه زمینه‌ای:(مطالعه موردی: ایلات منگور و گورک)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

بررسی حاضر از رویکرد تفسیرگرایی اجتماعی به بازسازی معنایی تغییرات خانواده در میان ایلات گورک و منگور شهرستان مهاباد از منظر ساکنان آن سامان می‌پردازد. رویکرد تفسیرگرایی اجتماعی با تأکید بر بینش ساخت‌گرایانه اجتماعی بر ایـن بـاور است که کنشگران اجتماعی نقش اصلی در سـاخت و بازسازی زندگی اجتماعی خود ایفاء کرده و به-گونه‌ای بازاندیشانه و آگاهانه در برابر محیط و تغییرات آن اندیشیده و عمل می‌کنند. دو ایل مورد بررسی از ایلات مهم ساکن در شهرستان مهاباد بوده و دارای زندگی روستایی هستند. روش‌شناسی پژوهش حاضر، روش‌شناسی کیفی است و از روش قوم‌نگاری و تکنیک مشاهده و مصاحبه عمیق برای انجام عملیات تحقیق استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارائه نظریه نهایی از روش نظریه زمینه‌ای (GT) استفاده شده است. یافته‌های بدست آمده شامل هفت مقوله عمده به این شرح می‌باشند که عبارتند از: متعین‌های سـاختاری، خـانواده درون‌انتظام، ورود عنـاصر نـوسـازی، خـانـواده برون‌انتظام، توانمندی، تضعیف سنت‌ها، برون فرهنگ‌یابی. مقوله هسته این بررسی «گذار نسبی» است که مقولات عمده فوق را در برمی-گیرد.

کلیدواژه‌ها