رابطه پایگاه هویت و روابط ولی- فرزندی در زنان معتاد

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سنجش و اندازه گیری

2 کارشناس ارشد مشاوره

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه پایگاه هویت و روابط ولی ـ فرزندی در زنان معتاد است. این تحقیق از نوع توصیفی ـ پس‌رویدادی است. نمونه مورد بررسی شامل 40 نفر از زنان معتاد مراجعه-کننده به مراکز توانبخشی معتادین و40 زن غیرمعتاد و همتا با این گروه است. از آزمون گسترش یافته عینی پایگاه هویت من (EOM-EIS2) (مارسیا،‌ 1966) و مقیاس روابط ولی- فرزندی (فاین و همکاران، 1983) به‌عنوان ابزار جمع‌آوری داده‌ها استفاده شد.تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از تحلیل تشخیصی گام به گام نشان داد رابطه با پدر، رابطه با مادر و هویت معوق، به ترتیب از بیشتر به کمتر توانایی پیش‌بینی عضویت افراد در گروه‌های معتاد و غیرمعتاد را دارند. لذا ارتقاء روابط والدین با فرزندان و کمک به فرزندان در غلبه بر هویت ناپایدار و معوق می‌تواند به عنوان عوامل محافظت-کننده در برابر اعتیاد در نظر گرفته شوند.

کلیدواژه‌ها