رابطه کارآیی خانواده با کمال‌گرایی مثبت و منفی دردانش‌آموزان شهرستان نوشهر

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور نوشهر

2 دانشگاه الزهرا(س)

3 دانشگاه تهران

چکیده

از آن‌جایی‌ که محیط خانواده در شکـل‌گیـری کمال‌گرایی مثبت و منفی تأثیر به‌سزایی دارد، هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه کارآیی خانواده با کمال‌گرایی مثبت و منفی در دانش-آموزان بود.280 دانش‌آموز دختر دبیرستانی از پایه دوم و سوم به روش تصادفی خوشه‌ای انتخاب شده و با تکمیل مقیاس سنجش خانواده و کمال-گرایی مثبت و منفی در این پژوهش شرکت کردند. روش پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی بود. نتـایج نشان داد بین نمره کلی کارآیی خانواده و سه مؤلفه آن (نقش‌ها، حل مشکل و ابراز عواطف) با کمال‌گرایی مثبت، همبستگی مثبت معنا‌دار وجود دارد. هم‌چنین بین نمره کلی کارآیی خانواده و مؤلفه‌های آن (نقش‌ها و ابراز عواطف) با کمال‌گرایی منفی، رابطه منفی معنادار بدست آمد، به‌جز سازه حل مشکل که رابطه معناداری نشان نداد. نتایج تحلیل رگرسیون گام‌به‌گام که به تفکیک برای کمال‌گرایی مثبت و منفی انجام شد، نشان داد دوسازه حل مشکل و ابراز عواطف برای کمال‌‌گرایی مثبت و نقش‌های خانوادگی برای کمال‌گرایی منفی، بهترین پیش‌بینی-کننده می‌باشند. نتایج این پژوهش ضمن تأیید تمایز کمال‌گرایی مثبت و منفی نشان می‌دهد در حالی-که کمال‌گرایی مثبت در محیطی کارا پرورش می‌یابد وجـود ویژگی‌های منفی در خانواده می-تواند زمینه‌ای برای بروز کمال‌گرایی منفی باشد.

کلیدواژه‌ها