بررسی شیوع علائم اضطراب و غم پس از زایمان و عوامل مؤثر بر آندر خانم‌های دارای حاملگی پرخطر

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی شیراز

2 دانشگاه الزهرا(س)

چکیده

بارداری، زایمان و تولد نوزاد رویدادهای بسیار مهمی در زندگی زنان می‌باشند و اکثر مادران بعد از تولد، سیر طبیعی را از نظر جسمی و روانی طی می‌کنند، ولی رویدادهای قبلی زندگی هر زنی در افزایش تجربه آسیب‌زای تولد بسیار مؤثر استبه‌طوری که 50 تا 80 درصد مادران، طی هفته اول پس از زایمان، غم پس از زایمان را تجربه می-نمایند. هدف پژوهش حاضر بررسی فراوانی غم پس از زایمان و اضطراب در حاملگی پرخطر و عوامل مؤثر بر آن می‌باشد. این مطالعه موردی شاهد تعداد 400 نفر از خانم‌های 45-15 ساله مراجعه‌کننده به بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز می‌باشد که 200 نفر از آنان دارای حاملگی پرخطر و 200 نفر از مادران به-عنوان کنترل دارای حاملگی نرمال و فاقد ریسک بوده‌اند. نمونه‌گیری به مدت 6-4 ماه و به شیوه آسان مبتنی بر هدف انجام شد.
نمونه‌گیری به شیوه مصاحبه با استفاده از پرسشنامه، تست استاندارد بک و اسپیل‌برگـر جهت علائم اضطراب و غم پس از زایمان، صورت گرفت. شیوع علائم غم پس از زایمان با سطح شدید در جامعه پژوهش 1/21 درصد و علائم اضطراب بالا 5/85 درصد برآورد گردید که در هر دو مورد تفاوت بین گروه‌ها معنادار بوده است (001/0 P

کلیدواژه‌ها