تأثیر ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده بر سلامت روان با واسطه هوش هیجانی نوجوانان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه پیام نور شیراز

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه‌ای هوش هیجانی در رابطه ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده شامل جهت‌گیری گفت‌وشنود و جهت‌گیری همنوایی، با سلامت روان انجام پذیرفت. نمونه پژوهش که به روش خوشه‌ای چند مرحله‌ای تصادفی انتخـاب شد شـامـل 385 دانش‌آموز دختر (190 نفر) و پسر (195 نفر) دوره اول متوسطه شهر شیراز با میانگین سنی 15 سال و دو ماه و انحراف معیار 6 ماه بود

کلیدواژه‌ها