بررسی اثربخشی آموزش هوش عاطفی بر سلامت عمومی مادرانفرزندان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر 11 تا 15 سال

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی آموزش هوش عاطفی بر سلامت عمومی مادران دانش‌آموزان عقب‌مانده ذهنی 11 تا 15 سال انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه مادران دانش‌آموزان عقب‌مانده ذهنی 11 تا 15 ساله مدارس استثنائی شهر اصفهان بود. نمونه پژوهش به‌صورت تصادفی ساده با استفاده از روش غربالگری انتخاب شد. بدین صورت که پس از تکمیل پرسشنامه‌های سلامت عمومی (28GHQ) و هوش عاطفی بار- اُن توسط کلیه مادران، 111 نفر که پایین‌ترین نمره را در هر دو پرسشنامه کسب کرده بودند به دو گروه آزمایشی (54) و گواه (57) تقسیم شدند.گروه آزمایشی به مدت 8 هفته طی 15 جلسه 60 دقیقه‌ای (هفته‌ای دو جلسه) آموزش هوش عاطفی را دریافت کردند، در حالی‌که گروه گواه از این آموزش‌ها بی‌بهره بودند. نتایج تحلیل آماری t مستقل نشان داد که بین نمره‌های آزمودنی‌ها در پیش‌آزمون تفاوت معناداری مشاهده نشده است در حالی‌که بین نمره‌های آزمودنی‌ها در پس‌آزمون تفاوت معنادار در سطح 01/0P< وجود دارد. آموزش هوش عاطفی بر نمره کلی سلامت عمومی و مؤلفه‌های آن در پس‌آزمون تأثیر داشته و منجر به بهبود آن گشته به‌طوری‌ که با مقایسه میانگین دو گروه در عامل‌های سلامت عمومی و هوش عاطفی نشان داده شد که آموزش هوش عاطفی بر افزایش هوش عاطفی و بهبود سلامت عمومی مـادران دانش‌آموزان عقب‌مانده ذهنی مؤثر بوده است.

کلیدواژه‌ها