مقایسه رابطه ناتوانی هیجانی و استرس و دلبستگی در زوج‌های در شرف طلاق

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه گیلان

2 دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشگاه تهران

4 مشاوره خانواده

چکیده

هدف از پژوهش حاضر مقایسه رابطه ناتوانی هیجانی، استرس و دلبستگی در زوج‌های در شرف طلاق است. تعداد 119 زن و 63 مرد در شرف طلاق با استفاده از روش در دسترس در دادگاه خانواده شهر رشت انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس ناتوانی هیجانی تورنتو (1996، TAS-20, Bressi al.,)، پرسشنامه فشار روانی ادراک شده (1987، PSS, Cohen, et, al) و پرسشنامه سبک‌های دلبستگی بزرگسالان (هزن و شیور، 1987) بود از ضرایب همبستگی پیرسون، پلی‌کوریک و پلی سریال و تحلیل رگرسیون چندگانه با حضور 8 متغیر پیش‌بین جنسیت، سن، استرس، دلبستگی ایمن، اجتنابی، دوسـوگرا، میزان تحصیلات و تـعـداد فـرزنـدان و تحـلیـل واریـانس چندمتغیـری (MANOVA) استفاده شد. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که استرس با مؤلفه‌های دلبستگی و مؤلفه‌های ناتوانی هیجانی روابط معناداری را نشان می‌دهد. هم‌چنین انواع دلبستگی و مؤلفه‌های ناتوانی در تشخیص عواطف دارای رابطه معنادار است. یافته دیگر پژوهش متوجه متغیرهایی بود که به وسیله آن‌ها ناتوانی هیجانی پیش‌بینی می‌شود. در این تحلیل سه متغیر میزان تحصیلات، استرس و دلبستگی دوسوگرا 32/0 تغییرات ناتوانی هیجانی را پیش-بینی می‌کردند. یافته دیگر این تحقیق آن بود که با توجه به استرس‌زا بودن فرآیند جدایی، این استرس در زنان و مردان تفاوت معناداری ندارد.

کلیدواژه‌ها