بررسی روایی و پایایی ابزار تجدیدنظر شده الگوهای ارتباطات خانواده

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شیراز

چکیده

به طور کلی الگوهای ارتباطات خانواده در طول سه دهه گذشته تحقیقات بسیاری را در زمینه‌های گوناگون و در فرهنگ‌های مختلف برانگیخته‌اند. این در حالی است که بخش عمده این تحقیقات با استفاده از ابزار تجدیدنظر شده الگوهای ارتباطات خانواده صورت گرفته است. هدف از این مطالعه بررسی روایی و پایایی این ابزار در ایران بود. به این منظور 326 دانش‌آموز (161 دختر و 165 پسر) پایه‌های دوم و سوم دبیرستان‌های شهر شیراز ابزار مورد نظر را تکمیل کردند. بررسی روایی ملاکی این ابزار نشان داد بین ابزار تجدید نظر شده الگوهای ارتباطات خانواده و ابزار پیوند والد ـ فرزندی همبستگی وجود دارد. نتیجه تحلیل عامل محتوای این ابزار به شیوه‌ مؤلفه‌های اصلی استخراج دو عامل جهت‌گیری گفت و شنود و جهت‌گیری همنوایی بود. بررسی همسانی درونی نشان داد سؤالات مربوط به هر عامل با نمرة کل آن عامل بیشترین همبستگی معنادار را دارند. همچنین بین نمرات مربوط به هر عامل و نمره کل نیز همبستگی معناداری وجود داشت. بررسی پایایی این ابزار به روش‌ محاسبه ضریب آلفای کرونباخ و شیوه آزمون بازآزمون حاکی از پایایی این ابزار بود. در مجموع، نتایج نشان داد ابزار تجدید نظر شده الگوهای ارتباطات خانواده از ویژگیهای روان‌سنجی مناسبی برخوردار است و می‌تواند به عنوان ابزاری روا و پایا در مورد دانش‌آموزان ایرانی به کار برده شود.

کلیدواژه‌ها