بررسی ارتباط میان رفتار جنسی و طرحواره‌های نقش جنسیتی در دو گروه از دانشجویان متأهل: مقایسه رفتار جنسی زنان و مردان در خانواده

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه الزهرا (س)

چکیده

رفتار جنسی جنبه مهمی از کیفیت زندگی زناشویی است. افراد رفتار جنسی خود را در متن یک نظام جنسیتی شکل می‌دهند. آن‌ها طرحواره‌های نقش جنسیتی خود را به‌عنوان مجموعه‌ای از کلیشه‌های فرهنگی مشترک که بر رفتار جنسی آن‌ها تأثیر می‌گذارد کسب می‌کنند. هدف این مطالعه مقایسة رفتار جنسی و چگونگی تأثیرپذیری آن از طرحواره‌های نقش جنسیتی در دو گروه از دانشجویان متأهل است. این مطالعه، مطالعه‌ای توصیفی و تحلیلی است و آزمودنی‌های مورد مطالعه را 60 دانشجوی متأهل (30 دانشجوی زن و 30 دانشجوی مرد) تشکیل داده‌اند که با روش تصادفی ساده از میان کلیه دانشجویان متأهل در خوابگاه دو دانشگاه انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از: آزمون نقش جنسی بم، آزمون تجارب شخصی و پرسشنامه اطلاعات فردی. یافته‌های حاصل براساس آزمون‌های آماری t و مجذور کا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که تفاوت معنی‌داری از لحاظ نمره کلی در رفتار جنسی بین دانشجویان مرد و زن وجود ندارد (05/0,p

کلیدواژه‌ها