بررسی تأثیر آموزش شناختی ـ رفتاری زوجین در کاهش گرایش به مواد بیماران وابسته به مواد مخدر تریاکی در شهر اصفهان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده

پژوهش حاضر، تأثیر ‌آموزش شناختی ـ رفتاری زوجین در کاهش گرایش به مواد مخدر در بیماران وابسته به مواد مخدر تریاکی را مورد بررسی قرار می‌دهد. برای انجام این پژوهش از بین معتادانی که به بخش ترک اعتیاد بیمارستان نور اصفهان مراجعه کردند، تعداد 30 زوج (زن و شوهر) به‌طور تصادفی به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شده، به‌صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل (در هر گروه 15 زوج) تقسیم شدند. آن‌گاه آموزش شناختی ـ رفتاری زوجین در طی هشت جلسه (دو ساعته) هفته‌ای یک جلسه بر روی گروه آزمایش اجرا شد ولی گروه کنترل آموزش خاصی در این زمینه دریافت نکرد. ابزار اندازه‌گیری پرسشنامه گرایش به مصرف مواد بود که بر روی دو گروه به‌عنوان پیش‌آزمون اجرا و در نهایت از هر دو گروه پس‌آزمون گرفته شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد. یافته‌ها بیانگر این بود که میانگین نمرات دو گروه دارای تفاوت معنی‌دار در سطح 05/0P< می‌باشد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که آموزش شناختی ـ رفتاری زوجین توانسته در کاهش گرایش به مواد مخدر تریاکی در افراد گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل مؤثر واقع شود. کلیدواژه‌ها: آموزش شناختی ـ رفتاری زوجین، گرایش به مواد مخدر، معتاد، اعتیاد.

کلیدواژه‌ها