توانمندسازی زنان سرپرست‌ خانواده از طریق مشاوره گروهی، آگاه‌سازی و کارآفرینی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه الزهرا

2 وزارت کار و امور اجتماعی

چکیده

در این پژوهش به بررسی اثرات آموزش‌های آگاه‌سازی (فردی و شغلی)، کارآفرینی و مشاوره‌ گروهی بر عزت‌نفس و گرایش‌های کارآفرینی زنان سرپرست‌ خانواده شهر تهران پرداخته می‌شود. نمونه‌ مورد پژوهش 193 نفر از زنان 58 ـ 18 ساله بودند که از مجتمع‌های واقع در دو منطقه‌ شرق و غرب بهزیستی شهرستان تهران، کمیته‌ امداد امام خمینی (ره) در منطقه‌ شرق و یک سازمان غیردولتی زنان تحت عنوان «کانون مهر» در منطقه‌ غرب تهران به‌طور تصادفی انتخاب شدند. مشاوره‌ گروهی، هفته‌ای دو جلسه (هر جلسه به‌مدت 2 ساعت و جمعاً 32 ساعت در طی مدت 2‌ ماه) برای هر یک از گروه‌های نمونه انجام شد. چهار گروه نمونه هر یک به‌مدت 70 ساعت و جمعاً 280 ساعت تحت آموزش‌های آگاه‌سازی و کارآفرینی، قرار گرفتند. یک‌ هفته بعد از آخرین جلسه آموزش آگاه‌سازی (فردی و شغلی) و کارآفرینی، پس‌آزمون برای هر چهار گروه اجرا شد. ابزار استفاده شده در پژوهش، پرسشنامه‌ اطلاعات فردی و شغلی، پرسشنامه عزت‌نفس کوپراسمیت و پرسشنامه ارزیابی کارآفرینی بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌های بدست آمده از روش‌های آمار توصیفی، میانگین و انحراف معیار و نیز آمار استنباطی، t استیودنت گروه‌های هم‌بسته و MANOVA استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که برنامه مشاوره گروهی بر عزت‌نفس زنان سرپرست‌ خانوار (بی‌سرپرست و بدسرپرست) تأثیر دارد. همچنین برنامه‌های آموزشی آگاه‌سازی (فردی و شغلی) و کارآفرینی بر عزت‌نفس و گرایش‌های کارآفرینی زنان سرپرست‌خانواده مؤثر است.

کلیدواژه‌ها