نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

2 گروه روانشناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده

 پژوهش حاضر با هدف مقایسۀ اثربخشی دو روش زوج‌درمانی شناختی ـ رفتاری و تحلیل رفتار متقابل بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان زوجین ناسازگار انجام شد. این تحقیق طرح آزمایشی از نوع پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل است. بر این اساس، شصت زوج به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند و به‌صورت تصادفی در سه گروه زوج‌درمانی شناختی ـ رفتاری، تحلیل رفتار متقابل و گروه کنترل، در هر گروه بیست نفر قرار گرفتند. آزمودنی‌ها قبل و بعد از مداخله، پرسش‌نامۀ سازگاری زناشویی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان را تکمیل کردند و به مدت ده جلسۀ دوساعته تحت آموزش قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخۀ 16 و روش آماری توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و استنباطی (تحلیل کواریانس و واریانس) مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که زوج‌درمانی شناختی ـ رفتاری و تحلیل رفتار متقابل بر بهبود راهبردهای تنظیم شناختی هیجان زوجین ناسازگار تأثیر مطلوب داشته است (05/0>p) و زوج‌درمانی شناختی ـ رفتاری اثربخشی بیشتری داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of the Effectiveness of Cognitive-Behavioral Couple Therapy (CBCT) and Transactional Analysis (TA) on the Cognitive Emotion Regulation Strategies of Incompatible Couples

نویسندگان [English]

  • Ghasem Naziryy 1
  • narges Hosseini Ravarizadeh 2
  • Azam Davoodi 1
  • Najmeh Fath 1

1 Department of Psychology, Shiraz Branch, Islamic Azad University,

2 Department of Psychology, Islamic Azad University, Shiraz, Branch,

چکیده [English]

The aim of this study is to compare the effectiveness of two methods of cognitive-behavioral couple therapy and transactional analysis on cognitive emotion regulation strategies of incompatible couples. This research is an experimental design of pre-test and post-test with control group. Based on this, 60 couples were selected by purposeful sampling method and 20 people were randomly divided into three groups of cognitive-behavioral couple therapy, Transactional analysis and control group. The subjects completed the Marital Adjustment and the Cognitive Emotion Regulation Strategies Questionnaire before and after the intervention and they were trained for 10 two-hour sessions. Data were analyzed using SPSS software version 21 and descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential (analysis of covariance and variance). The results showed that cognitive-behavioral couple therapy and transactional analysis had a positive effect on improving cognitive emotion regulation strategies of Incompatible couples (p <0.05) and cognitive-behavioral couple therapy was more effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive-Behavioral Couple Therapy
  • Transactional Analysis
  • Cognitive Emotion Regulation Strategies
  • Incompatible Couples