پدیدارشناسی استرس والدینی از نگاه مادران کودکان با نشانگان داون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه روانشناسی و مشاوره، دانشگاه فرهنگیان

چکیده

هدف این پژوهش بررسی پدیدارشناختی تجربۀ زیستۀ استرس والدینی، از نگاه مادران کودکان با نشانگان داون است. با توجه به هدف و ماهیت موضوع، یعنی تجربۀ زیستۀ مادران از زندگی با کودک با نشانگان داون روش این پژوهش راهبرد پدیدارشناسی توصیفی است. شرکت‌کنندگان در این پژوهش 7 نفر از مادران کودکان با نشانگان داون، در دامنۀ سنی 33 تا 55 سال هستند که کودک آن‌ها 3 تا 6 سال دارند. با توجه به ویژگی‌های شرکت‌کنندگان این پژوهش، از روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده شده است. پس از بررسی و جمع‌بندی دقیق پاسخ‌های مادران کودکان با نشانگان داون دربارۀ تجربه‌شان در فرایند فرزندپروری، عمدۀ استرس‌های والدینی آنان را می‌توان در شش مقولۀ اصلی طبقه‌بندی کرد که عبارت است از: پذیرش کودک، نگرانی از آیندۀ کودک، ناآشنایی با راهبردهای تربیتی و آموزشی مناسب، هیجان‌های نامطلوب، مشکلات مرتبط با سلامت کودک و مشکلات مربوط به سایر اعضای خانواده. این مقوله‌ها می‌تواند در فرایند طراحی برنامه‌های آموزشی و توان‌بخشی خانواده‌محور برای مادران کودکان با نشانگان داون مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Phenomenology of Parental Stress from the Point of View of Mothers of Children with Down Syndrome

نویسنده [English]

  • Sajed Yaghoubnezhad
Department of Psychology and Counseling, Farhangian University, Tehran. Iran
چکیده [English]

The aim of this research is to investigate the phenomenological experience of parental stress from the point of view of mothers of children with Down Syndrome (D.S). For the purpose and nature of the subject-matter, i.e. mothers' lived experience of living with a child with D.S, the method of this research is a descriptive phenomenological strategy. The participants in this research are 7 mothers of children with D.S (3 to 6 years old) in the age range of 33 to 55 years in accordance with the characteristics of the participants of this research, the purposeful sampling method was used. After examining and summarizing the answers of mothers of children with D.S about their experience in the process of parenting, the main areas highlighted by them can be classified into six main categories, which are: accepting the child; worry about the child's future; lack of familiarity with appropriate educational strategies; small emotions; Problems related to the child's health and problems related to other family members. These categories can be used in the process of designing family-oriented educational and rehabilitation programs for mothers of children with D.S.

کلیدواژه‌ها [English]

  • parental stress
  • mothers of children with Down syndrome
  • phenomenology
افروز، غ.، و نصرتی، ف. (1401). سندرم داون. تهران: دانشگاه تهران.
جلالی، ر. (1391). نمونه‌گیری در پژوهش‌های کیفی. تحقیقات کیفی در علوم سلامت، 1(4)، 310-320.
کرمی‌نژاد، ر.، افروز، غ.، شکوهی‌یکتا، م.، غباری‌بناب، ب.، و حسن‌زاده، س. (1399). تجربۀ زیستۀ والدین نوزادان با نشانگان داون از تشخیص و واکنش‌های اولیه به معلولیت فرزند. طلوع بهداشت یزد، 19(3)، 12-31.
عباس‌زاده، م. (1391). تأملی بر اعتبار و پایایی در تحقیقات کیفی. جامعه‌شناسی کاربردی (مجلۀ پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان)، 23 (1)، 34-19.
 
Faust, H. & Scior, K. (2008). Mental health problems in young people with intellectual disabilities; the impact on parents. Journal of applied research in intellectual disabilities, 21, 414-424.
Fucà, E., Costanzo, F., Ursumando, L., & Vicari, S. (2022). Parenting Stress in Mothers of Children and Adolescents with Down Syndrome. Journal of Clinical Medicine11(5), 1188.
Gau, S., S., Chiu, Y., Soong, W., Ming-Been, L. (2008). Parental characteristics, parenting style, and behavioral problems among Chinese children with down syndrome, their siblings and controls in Taiwan. Journal of Formoson Medical Association, 107(9), 693-703.
He, T., Su, J., Jiang, Y., Qin, S., Chi, P., & Lin, X. (2020). Parenting Stress and Depressive Symptoms among Chinese Parents of Children with and without Oppositional Defiant Disorder: A Three-Wave Longitudinal Study. Child Psychiatry & Human Development51(6), 855-867.
Hodapp, R. M. (2002). Parenting children with mental retardation. In M. H. Bornstein (Ed.), Handbook or parenting, 2nd ed., vol. 1: children and parenting (pp. 355–381). Mahweh, NJ: Erlbaum.
Jalali, R. (2011). Sampling in qualitative research. Qualitative Research in Health Sciences, 1(4), 310-320 [in Persian].
Kerminjad, R., Afrooz, G., Shekohi-Ykta, M., Ghbari-Bonab, B. and Hassanzadeh, S. (2019). Lived Experience of Parents of Infants with Down Syndrome from Early Diagnosis and Reactions to Child Disability. Tolooebehdasht Journal. 19(3), 12-31 [in Persian].
Larkin, F., Hayiou-Thomas, M. E., Arshad, Z., Leonard, M., Williams, F. J., Katseniou, N., & Meins, E. (2021). Mind-mindedness and stress in parents of children with developmental disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders, 51(2), 600-612.
Lee, E. Y., Neil, N., & Friesen, D. C. (2021). Support needs, coping, and stress among parents and caregivers of people with Down syndrome. Research in Developmental Disabilities119, 104113.
Lunsky, Y., Robinson, S., Reid, M., Palucka, A. (2015). Development of a Mindfulness-Based Coping with Stress Group for Parents of Adolescents and Adults with Developmental Disabilities. Mindfulness Journal. DOI 10.1007/s12671.015.0404.9.
McConkey, R., Truesdale– Kennedy, M., Chang, M., Jarrah, S. & Shukri, R. (2008). The impact on mothers of bringing up a child with intellectual disabilities: A cross – cultural study International. Journal of Nursing Studies, 27,149-160.
Perez Algorta, G., Kragh, C. A., Arnold, L. E., Molina, B. S., Hinshaw, S. P., Swanson, J. M., & Jensen, P. S. (2018). Maternal ADHD symptoms, personality, and parenting stress: Differences between mothers of children with ADHD and mothers of comparison children. Journal of attention disorders22(13), 1266-1277.
Piazza, V. E., Floyd, F. J., Mailick, M. R. & Greenberg, J. S. (2014). Coping and psychological health of aging parents of adult children with developmental disabilities. American Journal on Intellectual and Developmental Disabilities. 119, 186-198.
Pinquart, M., Sörensen, S. (2006). Helping caregivers of persons with dementia: which interventions work and how large are their effects? Int Psychogeriatr, 18(4),577-95.
Phillips, B. A., Conners, F., & Curtner-Smith, M. E. (2017). Parenting children with down syndrome: An analysis of parenting styles, parenting dimensions, and parental stress. Research in developmental disabilities68, 9-19.
Risdal, D., & Singer, G., H. (2004). Marital adjustment in parents of children with disabilities: A Historical review and meta-analysis. Research and practice for persons with severe disabilities, 29, 95- 103.