نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه روانشناسی و مشاوره، دانشگاه فرهنگیان

چکیده

هدف این پژوهش بررسی پدیدارشناختی تجربۀ زیستۀ استرس والدینی، از نگاه مادران کودکان با نشانگان داون است. با توجه به هدف و ماهیت موضوع، یعنی تجربۀ زیستۀ مادران از زندگی با کودک با نشانگان داون روش این پژوهش راهبرد پدیدارشناسی توصیفی است. شرکت‌کنندگان در این پژوهش 7 نفر از مادران کودکان با نشانگان داون، در دامنۀ سنی 33 تا 55 سال هستند که کودک آن‌ها 3 تا 6 سال دارند. با توجه به ویژگی‌های شرکت‌کنندگان این پژوهش، از روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده شده است. پس از بررسی و جمع‌بندی دقیق پاسخ‌های مادران کودکان با نشانگان داون دربارۀ تجربه‌شان در فرایند فرزندپروری، عمدۀ استرس‌های والدینی آنان را می‌توان در شش مقولۀ اصلی طبقه‌بندی کرد که عبارت است از: پذیرش کودک، نگرانی از آیندۀ کودک، ناآشنایی با راهبردهای تربیتی و آموزشی مناسب، هیجان‌های نامطلوب، مشکلات مرتبط با سلامت کودک و مشکلات مربوط به سایر اعضای خانواده. این مقوله‌ها می‌تواند در فرایند طراحی برنامه‌های آموزشی و توان‌بخشی خانواده‌محور برای مادران کودکان با نشانگان داون مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Phenomenology of Parental Stress from the Point of View of Mothers of Children with Down Syndrome

نویسنده [English]

  • Sajed Yaghoubnezhad

Department of Psychology and Counseling, Farhangian University, Tehran. Iran

چکیده [English]

The aim of this research is to investigate the phenomenological experience of parental stress from the point of view of mothers of children with Down Syndrome (D.S). For the purpose and nature of the subject-matter, i.e. mothers' lived experience of living with a child with D.S, the method of this research is a descriptive phenomenological strategy. The participants in this research are 7 mothers of children with D.S (3 to 6 years old) in the age range of 33 to 55 years in accordance with the characteristics of the participants of this research, the purposeful sampling method was used. After examining and summarizing the answers of mothers of children with D.S about their experience in the process of parenting, the main areas highlighted by them can be classified into six main categories, which are: accepting the child; worry about the child's future; lack of familiarity with appropriate educational strategies; small emotions; Problems related to the child's health and problems related to other family members. These categories can be used in the process of designing family-oriented educational and rehabilitation programs for mothers of children with D.S.

کلیدواژه‌ها [English]

  • parental stress
  • mothers of children with Down syndrome
  • phenomenology