واکاوی علل و پیامدهای کودک‌آزاری از دید مشاوران و مددکاران اجتماعی شهر ایلام

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

گروه جامعه شناسی، دانشگاه ایلام

چکیده

خشونت در خانواده، از جمله مسائل اجتماعی حاد به شمار می‌رود. امروزه برای بسیاری از کودکان خانواده به محل خشونت تبدیل شده و همین امر سبب ایجاد خلل در فرایند جامعه‌پذیری‌شان شده است. هدف از پژوهش حاضر مطالعۀ علل و پیامدهای کودک‌آزاری از دید مشاوران و مددکاران شهر ایلام می‌باشد. روش تحقیق کیفی و مبتنی بر تحلیل تماتیک است. جامعۀ مورد مطالعه شامل مشاوران، کارشناسان حوزۀ آسیب‌های اجتماعی و مددکاران شاغل در مراکز حمایت از کودکان، اورژانس اجتماعی و مراکز اصلاح و تربیت می‌بـاشد که از طریق نمونه‌گیری هدفمند و بر اساس ملاک اشباع نظری تعداد ده نفر به‌عنوان نمونۀ تحقیق انتخاب شدند. تحلیل داده‌ها از طریق مراحل مدنظر کلارک و براون انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات نیز مصاحبۀ نیمه‌ساختاریافته بود. نتایج نشان می‌دهد عوامل مرتبط با پدیدۀ کودک‌آزاری از دید کارشناسان عبارت‌اند از: انسداد کنش ارتباطی، نابسامانی سبک زندگی، خانوادۀ نامتعادل، سرمایۀ فرهنگی پایین، تابوهای ساختاری، نحیف‌شدن ارتباطات بین نسلی. همچنین مهم‌ترین پیامدهای کودک‌آزاری از نظر کارشناسان سه مقولۀ آسیب‌های مربوط به عاملیت، آسیب‌های آموزشی و آسیب‌های اجتماعی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Causes and Consequences of Child Abuse from the Perspective of Counselors and Social Workers in Ilam City

نویسنده [English]

  • zahra rezaeinasab
Department of Sociology, Ilam University
چکیده [English]

Violence in the family is one of the most acute social issues. Today, for many children, the family has become a place of violence and this has caused a disruption in their socialization process. The purpose of this research is to study the causes and consequences of child abuse from the perspective of counselors and aid workers in Ilam city. The research method is qualitative and based on thematic analysis. The studied community includes counselors, experts in the field of social harms and workers working in child protection centers, social emergency and correctional centers, who were selected as the research sample through targeted sampling and based on theoretical saturation criteria. Data analysis was done through the steps conceptualized by Clark and Brown. The data collection tool was also a semi-structured interview. The results show that the factors related to the phenomenon of child abuse from the experts' point of view are: blockage of communication, lifestyle disorder, unbalanced family, low cultural capital, structural taboos, weakening of intergenerational communication. Also, according to experts, the most important consequences of child abuse are the three categories of damage related to agency, educational damage, and social damage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • child abuse
  • thematic analysis
  • Ilam city
  • workers
ابیسی، خ. (1391). کودک‌آزاری: بررسی پاره‌ای از علل و پیامدهای آن (مورد مطالعه: دختران دبیرستانی شهر اهواز)، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، رشتۀ علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
احمدی، ع. (1394). سرمایۀ فرهنگی و خشونت خانگی علیه زنان، چهارمین کنفرانس بین‌المللی روان‌شناسی و علوم رفتاری، مرکز همایش‌های پژوهشگاه نیرو.
احمدی، ی.، ادهمی، ج. (1397). مطالعۀ جامعه‌شناختی نزاع‌های خیابانی (بررسی افراد درگیر نزاع در شهر سنندج)، فصلنامۀ مطالعات اجتماعی ایران، 3، 30-5.
افشانی، ع.، بنیاد، ل. (1399). رابطۀ سبک زندگی سلامت‌محور با خشونت خانگی، پژوهشنامۀ مددکاری اجتماعی، 23، 84-47.
بودریار، ژ. (1389). جامعۀ مصرفی، ترجمۀ پیروز ایزدی، تهران: ثالث.
پوررفیعی، س. (1390). کودک‌آزاری و عوامل مؤثر بر آن در منطقۀ جنوب شهر تهران، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، رشتۀ روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
ترابی جهرمی، و.، جعفری جهرمی، ش. (1395). نظام خانواده و مفهوم مدارا، دومین همایش ملی رسانه، ارتباطات و آموزش‌های شهروندی، تهران.
خانی، ف. (1395). تدوین الگوی بومی کودک‌آزاری در شهر اصفهان: یک نظریۀ زمینه‌ای، فصلنامۀ دانش انتظامی اصفهان، 8، 20-1.
خوشابی، ک. (1387). میزان شیوع کودک‌آزاری در دانش‌آموزان دورۀ راهنمایی شهر تهران، فصلنامۀ رفاه اجتماعی، 27، 135-115.
دانش، پ. (1393). تحلیل جامعه‌شناختی شکاف نسلی در ایران، فصلنامۀ جامعه‌پژوهی فرهنگی، ۳، 30-1.
رضایی‌نسب، ز. (1396). مطالعۀ کیفی پدیدۀ خودکشی زنان شهر ایلام، رسالۀ دکترا، رشتۀ جامعه‌شناسی، دانشگاه الزهرا تهران.
ریتزر، ج. (1391). نظریه‌های جامعه‌شناسی در دوران معاصر، ترجمۀ محسن ثلاثی، تهران: علمی.
سعادتی، م.، عباس‌زاده، م.، حاتمی، ر. (1392). بررسی رابطۀ بین سرمایۀ فرهنگی، سرمایۀ اجتماعی و پرخاشگری، فصلنامۀ دانش انتظامی آذربایجان شرقی، ۱، 25-1.
شریفیان، ز. (1399). بررسی رابطۀ بین عوامل اجتماعی ـ اقتصادی خانواده‌ها با کودک‌آزاری در شهر اسفراین، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، رشتۀ علوم اجتماعی، دانشگاه حکیم سبزواری.
صادقی فسایی، س. (1389). خشونت خانگی و استراتژی‌های زنان در مواجهه با آن (مطالعه‌ای کیفی)، فصلنامۀ بررسی مسائل اجتماعی ایران، 1، 107-142.
صدیق سروستانی، ر. (1386). آسیب‌شناسی اجتماعی (جامعه‌شناسی انحرافات اجتماعی)، تهران: سمت.
عباسی، ص.، سفیری، خ.، امیرمظاهری، ا. (1397). تأثیر عوامل اجتماعی در روابط نسلی از دیدگاه دانشجویان دختر، فصلنامۀ جامعه‌پژوهی فرهنگی، 1، 156-131.
عباسی، م. (1395). مطالعۀ کودک‌آزاری از نظر ریزسیستم خانواده و عوامل مرتبط با آن (با تأکید بر مداخلات مددکاری اجتماعی)، سومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی.
غلاملو، ج.، علی‌آبادی، س. (1398). خشونت خانگی علیه زنان: مطالعۀ تطبیقی سنت زن‌برادرستانی و خواهر‌زن‌ستانی از منظر حقوق و فرهنگ، فصلنامۀ مطالعات حقوق تطبیقی، 2، 576-569.
گیدنز، آ. (1393). تجدد و تشخص، جامعه و هویت شخصی در عصر جدید، ترجمۀ ناصر موفقیان، تهران: نشر نی.
مان‌هایم، ک. (1380). ایدئولوژی و اتوپیا، ترجمۀ فریبرز مجیدی، تهران: دانشگاه تهران.
مؤمنی، ع. (1398). فراتحلیل شیوع کودک‌آزاری در ایران، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، رشتۀ علوم تربیتی، دانشگاه آزاد واحد شاهرود.
واعظی، ک. (1395). تجربۀ زیستۀ کودکان پیرامون خشونت خانگی، فصلنامۀ پژوهش‌های مشاوره، 58، 131-113.
هاتفی‌راد، ل.، پارسامهر، م.، روحانی، ع. (1401). برساخت گفت‌وگو میان زوجین یزدی: به سوی یک نظریۀ زمینه‌ای، فصلنامۀ رفاه اجتماعی، 84، 111-148.
هاشمی، ع. (1398). مطالعۀ ذائقۀ مصرف موسیقایی دانشجویان، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، رشتۀ مطالعات فرهنگی، دانشگاه ایلام.
هزارجریبی، ج؛ میرزایی، ر. (1396). خشونت و جنسیت (تجربۀ زیستۀ زنان و مردان شهرستان پاوه)، فصلنامۀ توسعۀ اجتماعی، 2، 108-83.
همرنگ گبلو، ا.، قره‌داغی، ع.، نعمتی، ش. (1399). مصادیق کودک‌آزاری از دیدگاه والدین: تحلیل محتوای کیفی، نشریۀ پرستاری کودکان، ۳، 2-13.
هنیش، ن. (1398). جامعه‌شناسی نوربرت الیاس، ترجمۀ عبدالحسین نیک‌گهر، تهران: نشر نی.
یعقوبی‌دوست، م.، عنایت، ح. (1392). بررسی جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر خشونت خانوادگی نسبت به دختران نوجوان، فصلنامۀ زن و مطالعات خانواده، ۱۴، 172-143.
Abbasi, M. (2015). The study of child abuses from the point of view of the micro family system and factors related to it (with an emphasis on social work interventions), the third international conference on modern researches in management, economics and humanities [in Persian].
Abbasi, p., Safiri, Kh., Amir Mozaheri, A. (2017). The influence of social factors on generational relations from the perspective of female students, Quarterly Journal of Cultural Research Society, 9(1), 151-131[in Persian].
Afshani, A., Bonyad, l. (2019). The relationship between health-oriented lifestyle and domestic violence, Social Work Research Journal, 7(23), 47-84 [in Persian].
Ahmadi, A. (2015). Cultural capital and domestic violence against women, 4th International Conference on Psychology and Behavioral Sciences, Niro Research Institute Conference Center [in Persian].
Ahmadi, Y., Adhami, J. (2017). Sociological study of street brawls (survey of people involved in brawls in Sanandaj city), Iranian Social Studies Quarterly, 12(3), 5-30 [in Persian].
Baudrillard, J. (2010). Consumer society, 4th edition, (Pirouz Izadi), Tehran: sales Publication [in Persian].
Danesh, P. (2014). Sociological Analysis of Generation Gap in Iran, Quarterly Journal of Cultural Society, 5(3), 1-30 [in Persian].
DaSilva, P. (2017). Violence against children and adolescents: characteristics of notified cases in a southern Reference Center of Brazil, Enfermeria Global, 11(46), 432-444.
 
Fayaz, I. (2019).Child Abuse: Effects and Preventive Measures. International Journal of Indian Psychology, 7(2), 871-884.
 
Gholamlou, J., Aliabadi, S. (2018). Domestic violence against women: a comparative study of the tradition of marrying a brother and marrying a sister from the perspective of law and culture, Comparative Law Studies Quarterly, 10(2), 569-596 [in Persian].
Giddens, A. (2013). Modernity and individuality, society and personal identity in the new era, 9th edition, (Nasser Mofaqian), Tehran: Ney Publishing [in Persian].
Hamrang Gablu, A., Qara Daghi, A; Nemati, S. (2019). Examples of child abuse from the perspective of parents: qualitative content analysis, Children's Nursing Journal, 6(3), 2-13 [in Persian].
Hanish, N. (2018). Sociology of Norbert Elias, third edition, (Abdul Hossein Nik Gohar), Tehran: Ney Publishing.
Hashemi, A. D. (2018). Studying students' music consumption taste, Master's thesis, Cultural Studies, Ilam University [in Persian].
Hatefi Rad, L., Parsamehr, M., Rouhani, A. (2022). Constructing dialogue between Yazdi couples: towards a grounded theory, Social Welfare Quarterly, 22(84), 111-148 [in Persian].
Hezarjaribi, C. Mirzaei, R. (2016). Violence and gender (the lived experience of women and men of Paveh city), Social Development Quarterly, 12(2), 83-108 [in Persian].
Khoshabi, K. (2008). Prevalence of child abuse among middle school students in Tehran, Social Welfare Quarterly, 7(27), 115-135 [in Persian].
Mannheim, K. (2008). Ideology and Utopia, first edition, (Fariborz Majidi), Tehran: University of Tehran [in Persian].
Moira; M. Brid, D. (2017), Doing a Thematic Analysis: A Practical, Step-by-Step Guide for Learning and Teaching Scholars, AISHE-J, 8(3), 3351-3364.
 
Momeni, A. (2018). Meta-analysis of the prevalence of child abuse in Iran, master's thesis, field of educational sciences, Shahroud branch of Azad University [in Persian].
Obeisi, kh. (2012). Child Abuse: Some causes and consequences (a study on High school girls in Ahvaz). Master thesis. Sociology, Shahid Chamran University of Ahvaz.
Pour Rafiei, S. (2019). Child abuse and the factors affecting it in the southern region of Tehran, master's thesis, field of psychology, Islamic Azad University, central Tehran branch [in Persian].
Rezaei Nasab, Z. (2016). Qualitative study of female suicide phenomenon in Ilam city, PhD dissertation, Sociology, Al-Zahra University, Tehran [in Persian].
Ritzer, J. (2013). Sociological theories in the contemporary era, 17th edition, (Mohsen Salasi), Tehran: Scientific publication.
Saadati, M., Abbas Zadeh, M., Hatami, R. (2012). Investigation of the relationship between cultural capital, social capital and aggression, East Azerbaijan Police Science Quarterly, 3(1),1-25[in Persian].
Sadeghi Fasaei, S. (2008). Domestic violence and women's strategies in facing it (a qualitative study), Iranian Social Issues Quarterly, 1(1), 107-142. [in Persian].
Sediq Sarostani, A. (1386). Social Pathology (Sociology of Social Deviances), 7th edition, Tehran: Samt Publications [in Persian].
Sharifian, Z. (2019). Investigating the relationship between socio-economic factors of families and child abuse in the city of Esfrain, master's thesis, social sciences, Hakim Sabzevari University [in Persian].
Shirdel, H. (2021). Prevalence and Risk Factors for Parental Violence against Children: A Review Study. Int J Pediatr, 9(3), 13127-135.
 
Suniega, E. A., Krenek, L. Stewart, G. (2022). Child Abuse: Approach and Management, American Family Physician, 105(5), 74-93.
 
Tarabi Jahrami, V., Jafari Jahrami, SH. (2015). Family system and the concept of tolerance, the second national conference on media, communication and citizenship education, Tehran [in Persian].
Vaezi, K. (2015). Children's lived experience of domestic violence, Counseling Research Quarterly, 15(58), 113-131[in Persian].
World Health Organization (2020). Report of the consultation on child abuse prevention, Geneva: World Health Organization.
 
Yaqoubi Dost, M., Enayat, H. (2012). Sociological investigation of factors affecting family violence towards teenage girls, Women and Family Studies Quarterly, 4(14) 143-172 [in Persian].