سنجش مقایسه‌ای درک زوجین از حریم خصوصی و درک قانون‌گذار در قانون مدنی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زن و خانواده، دانشگاه ادیان و مذاهب

2 گروه دین پژوهی، دانشگاه ادیان و مذاهب

3 گروه علوم اجتماعی، دانشگاه الزهرا

چکیده

در این مقاله در پی آنیم که با بررسی‌های میدانی مبتنی بر مصاحبه، دریابیم که چه میزان میان درک زوجین با درک قانون‌گذار توافق یا عدم‌توافق وجود دارد. بررسی‌ها نشان داده است که درک زوجین از حریم خصوصی اولاً ناشی از آگاهی از قانون مدنی نیست؛ ثانیاً اگر از قانون اطلاع داشته باشند، ناشی از فهم مادۀ قانونی نیست؛‌ بلکه درک زوجین بیشتر تحت ‌تأثیر شناخت‌های بیرونی از مفهوم حریم خصوصی است. این تحقیق اما نشان داده است که بسیاری، حتی نمی‌دانند حریم خصوصی چه هست که بخواهیم میزان انطباق آن با درک قانون‌گذار را بررسی کنیم. بنابراین نتیجۀ تحقیق نشان داد میان درک قانون‌گذار از حریم خصوصی و درک کنشگران از آن تفاوت فاحشی وجود دارد و قانون‌گذار باید درک جدید از حریم خصوصی را بیابد و قانون موجود را اصلاح و خلأ قانونی را پر کند. زوجین نیز باید درک خود از حریم خصوصی را با درک قانون‌گذار بسنجند و بدانند که پنداشت‌های فردی نمی‌تواند ملاک قضاوت دربارۀ حق طرفین قرار گیرد و قابل‌طرح در مراجع قانونی نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Assessment of Couples and Legislators Understanding of Privacy in Iran's Civil Law

نویسندگان [English]

 • leila bahmani 1
 • bagher Talebi darabi 2
 • mansoreh zarean 3
1 Department of Woman and Family, University of Religion and Denominations
2 Department of Religious Studies , University of Religion and Denominations
3 Department of Social Sciences, Alzahra University.
چکیده [English]

  In this article, we seek to find out with field research based on interviews, what is the degree of agreement or disagreement between couples and the legislators. Surveys have shown that the couples' understanding of privacy does not primarily result from the knowledge of the civil law, nor does it result from the understanding of the legal text if they are aware of the law. Couples' understanding is more influenced by external knowledge of the concept of privacy. However, this research has shown that many do not even know what privacy is, so we want to check the extent of its similarity with the understanding of the legislator. The result of the research has shown that there is a vast difference between the legislator's understanding of privacy and the activists' understanding of it, and the legislator should come to a new understanding of privacy and amend the existing law and fill the legal gap. Couples should also temper their understanding of privacy with the understanding of the legislator, although individual opinions cannot be used as a criterion for judging the rights of the parties and cannot be submitted to legal authorities.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Couples
 • Privacy
 • Civil Code
 1. آبوت، پ. ، و والاس، ک. (1380). جامعه‌شناسی زنان. تهران: نشر نی.

  آزاد ارمکی، ت. (1389). جامعه‌شناسی خانوادۀ ایرانی. تهران: سمت.

  اروینگ، گ. (1391). نمود خود در زندگی روزمره. تهران: مرکز.

  اعزازی، ش. (1389). جامعه‌شناسی خانواده. تهران: روشنگران و مطالعات زنان.

  برناردز، ج. (1384). درآمدی به مطالعات خانواده. تهران: نشر نی.

  پورعبدالله، ک.، و جیل‌زاده، س. (1393)، حل تزاحم حریم خصوصی زوجین با حقوق زوجیت بر اساس مصلحت تحکیم خانواده، مطالعات راهبردی زنان. 17 (66)، 7-46.

  جوان، ص. (1390). مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد رشتۀ حقوق خصوصی، دانشگاه تربیت معلم: تهران.

  حسن‌زاده، ص. (1392). عوامل تحکیم خانواده در فرهنگ اسلامی، معارف قرآنی. 4 (15)، 45-68.

  حسینی اکبرنژاد، ه.، و آیت‌اللهی، س (1399). بررسی تحلیلی ـ تطبیقی حریم خصوصی زنان در خانواده، مطالعات راهبردی زنان، 22(88)، 31-7.

  رحم‌دل، م. (1384). حق انسان بر حریم خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،70، 145-119.

  رودگر، ن. (1388). فمینیسم. تهران: دفتر مطالعات و تحقیقات زنان.

  ریتزر، ج. (1374). نظریۀ جامعه‌شناسی در دوران معاصر. تهران: علمی.

  ساروخانی، ب. (1380). درآمدی بر دایرة‌المعارف علوم اجتماعی. تهران: کیهان.          

  عصاران قمی، م. (1391). حمایت کیفری از حریم خصوصی در فقه امامیه و حقوق ایران، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد رشتۀ فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی: تهران.

  قدرتی، م. (1396). احکام فقهی حریم خصوصی در مناسبات و روابط اعضای خانواده، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد رشتۀ فقه و مبانی حقوق، دانشگاه قم.

  کافی، م.، و بهمنی، ل.، و دلاور، م. (1395)، سرمایۀ فرهنگی زنان و ساختار توزیع قدرت در خانواده، زن در توسعه و سیاست، 14(1)، 105-123.

  کرایب، ی. (1378). نظریۀ اجتماعی مدرن از پارسونز تا هابرماس. تهران: آگاه.

  گیدنز، آ. (1389). جامعه‌شناسی. تهران: نشر نی.

  موسی‌زاده، ا.، و مصطفی‌زاده، ف. (1391). نگاهی به مفهوم و مبانی حق بر حریم خصوصی در نظام حقوقی عرفی، فصلنامۀ بررسی‌های حقوقی عمومی، 2، 67-45.

  میشل، آ. (1354). جامعه‌شناسی خانواده و ازدواج. تهران: دانشکدۀ علوم اجتماعی و تعاون.

  میرخشتی، ف. (1392). حریم خصوصی بین همسران: عرصۀ تعاملات و تعارضات، جامعه‌‌پژوهی فرهنگی، 4(4)، 165-184.

  ناصری، س.، و ساروخانی، ب.، و وحیدا، ف.، و بهیان، ش. (1395)، بررسی جامعه‌شناختی گونه‌شناسی خانواده و فرزند‌مداری در شهر تهران، توسعۀ ‌اجتماعی، 10(4)، 7-32. 

  نقیبی، ا. (1389). حریم خصوصی در مناسبات و روابط اعضای خانواده، فقه و حقوق خانواده، 15(52)، 1-24.

  نوروزی، ف. (1395). جهانی‌شدن حمایت کیفری از حریم خصوصی، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد رشتۀ حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی: تهران.

  هابرماس، ی. (1962). دگرگونی ساختاری فضای عمومی: تحقیقی در مقولۀ جامعۀ بورژوا، تهران: افکار.

  هومین‌فر، ا. (1382). تحول جامعه‌پذیری جنسیتی، پژوهش زنان، 1(7)، 89-115.

   

   Claire, M. S., Marry, C., Dickson, J., Huynh Thi, A., & L., P. (2007). Family Privacy Orientation, Relational Maintenance, and Family Satisfaction in Young Adults’ Family Relationships. Journal of family communication, 7(2), 123-142.

   

  Gal, S. (2002). A Semiotics of the Public/Private Distinction, A Journal of Feminist Cultural Studies.13(1), 77-95.

  Johnson, B., & Christensen, L. (2008). Educational research: quantitative, Qualitative and Mixed Approaches, London: Sage Publication.

  Creswell, J. W. (2009). Qualitative Inquiry and Research Design, Choosing among Five Approaches. California: Sage Publication.

   

  Kreitz, C. (2020). Boundaries in Marriage. Sage Publication.

  Lannutti, P. J. (2013). Same-Sex Marriage and Privacy Management: Examining Couples’ Communication with Family Members, Journal of Family Communication, 13, 60-75.

  1. A., & Erin, M. (1991). How Privacy Got Its Gender, University of Pennsylvania Publication.

  Rosenblatt, P., & Linda, B. (2010). Territoriality and Privacy in Married and unmarried cohabiting couples, The journal of social psychology, 97(1), 67-76.

                   

   

  Abbott, P., & Claire, W. (2001). sociology of women, translated by Najm Eraghi, M. Tehran: Ney Publication [in Persian].

  Asaran Ghomi, M. (2012). "Criminal Protection of Privacy in Imami Jurisprudence and Law of Iran", Mastter thesis in family law, Tehran Islamic Azad University [in Persian].

  Azad Armaki, T. (2010). sociology of the Iranian family, Tehran: Samat publication [in Persian].

  Bernardes, J. (2005). "an introduction to family studies", translated Ghazyan, H. Tehran: Ney Publication [in Persian].

  Craib, J. (1999). A modern social theory from Parsons to Habermas, translated by Mokhber, A. Tehran: Agah Publication [in Persian].

  Erving, G. (2012). the presentation of self in everyday life, translated Kyanpour, M., Tehran: Markaz publication [in Persian].

  Ezazi, Sh. (2010). Sociology of the family. Tehran: Rowshangaran publication [in Persian].

  Ghodrati, M. (2017). jurisprudential rules of privacy in communications and relationships of family members, a master thesis in law, University of Qom [in Persian].

  Giddens, A. (2010). sociology, translated by Chavoshyan, H. Tehran: Ney Publication [in Persian].

  Habermas, J. (1962). Structural transformation of the public space: research in the bourgeois society, translated by Mohammadi, J. Tehran: Afkar Publication [in Persian].

  Hasanzade, S. (2013). Factors of family consolidation in the Islamic culture, Quranic knowledge, 4(1), 23-42 [in Persian].

  Hominfar, E. (2003). the evolution of gender socialization, women's research, 1(1), 90-97 [in Persian].

  Hoseini Akbarnezhad, H., & Ayatollahi, S. (2020). an analytical- Comparative study of women's privacy in the family, strategic studies of women, 22(88), 7-31 [in Persian].

  Javan, S. (2011). Civil liability derived from violation of privacy, a master thesis in law. Tarbiat Moallem University [in Persian].

  Kafi, M., Bahmani, L. & Sadat Delavar, M. (2016). women in development and politics, 14(1), 7-20 [in Persian].

  Michel, A. (1975). sociology of family and marriage, translated by Behnam, J. Tehran: Faculty of Social Sciences and Cooperation Publication [in Persian].

  Mirkheshti, F. (2013). Privacy between spouses: the field of interactions and conflicts, the cultural sociology, 4(4), 165-184 [in Persian].

  Mousazade, E., & Mostafazade, F. (2012) A review of the concept and principles of the right to privacy in the customary legal system, Quarterly journal of public legal surveys, 2,66-81[in Persian].

  Naghibi, A. (2010). Privacy in the communications and relations of family members, jurisprudence and family law, 15(52), 1-24 [in Persian].

  Naseri, S., Saroukhani, B., Vahida, F., & Behyan, Sh. (2016). A sociological study of the family typology and child-orientedness in the city of Tehran, social development, 10(4), 14-21 [in Persian].

  Nowruzi, F. (2016). Globalization of criminal protection of privacy, a master thesis in law, Tehran Islamic Azad University [in Persian].

  Pourabdollah, K., & Jilzade, S. (2014). Resolving the privacy conflict of couples with marital rights based on the interest of family consolidation, strategic studies of women, 17(66), 7- 46 [in Persian].

  Rahmdel, M. (2005). human rights for privacy, journal of the Faculty of Law and Political Science, 70(12), 40-52 [in Persian].

  Ritzer, G. (1995). the theory of sociology in the Contemporary era, translated by Salasi, M. Tehran: Elmi publication [in Persian].

  Roudgar, N. (2009). Feminism, office of women's studies and research, 2(3), 17-42.

  Saroukhani, B. (2001). An introduction to the encyclopedia of social sciences, Tehran, Kayhan Publication.