نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جمعیت‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران،

2 گروه جمعیت‌شناسی، دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا

3 گروه جمعیت‌شناسی، دانشکده‌ی علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

چکیده

ازدواج یکی از مهم‌ترین و پایدارترین روابط بین فردی است که در انتقال فرد به مرحلۀ بزرگسالی اهمیت بسیاری دارد. این مقاله به بررسی میزان پیشرسی ازدواج دختران در سال 1395 و تعیین‌کننده‌های آن در سطح شهرستان‌های کشور می‌پردازد. روش تحقیق، تحلیل ثانویۀ داده‌های سرشماری 1395 می‌باشد. نتایج بیانگر شیوع بالاتر پیشرسی ازدواج دختران در مناطق شمال شرقی و شمال غربی کشور است. نتایج تحلیل چندمتغیره نشان داد از میان عوامل موردِ بررسی، سطح تحصیلات (اثر منفی)، نسبت روستانشینی و مضیقۀ ازدواج مردان (اثر مثبت)، به‌ترتیب بیشترین تأثیر را بر پیشرسی ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ سال دارد. در خصوص پیشرسی ازدواج دختران ۱۵ تا ۱۹ساله، اشتغال به تحصیل (اثر منفی) و مضیقۀ ازدواج مردان و نسبت روستانشینی (با اثر مثبت)، به‌ترتیب بیشترین اثرگذاری را داشته‌اند. ازاین‌رو، تحصیلات به‌عنوان یک عامل محافظت‌کننده در برابر پیشرسی ازدواج است؛ در مقابل، روستانشینی و مضیقۀ ازدواج مردان پیشران‌های مهم پیشرسی ازدواج محسوب می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prevalence of Early Marriage of Girls and its Determinant Factors in Iranian Counties in 2016

نویسندگان [English]

  • Reza Teimouri Arshad 1
  • Ardeshir Rezaei 2
  • Rasoul Sadeghi 3

1 PhD Student in Demography.Department of Demography, Faculty of Social Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Master of Demography. Faculty of Economics and Social Sciences, Bu Ali Sina University, Hamadan, Iran

3 Associate Professor of Demography, Department of Demography, Faculty of Social Sciences, University of Tehran. Tehran.Iran.

چکیده [English]

Marriage is one of the most essential and long-lasting interpersonal relationships that is truly important in the transition to adulthood. This study investigates the rate of girls' early marriage in 2016 and its indicators in the country's counties. The research method of the article is a secondary analysis of 2016 census data. The results designate a higher predominance of girls' early marriage in the northeastern and northwestern regions of the country. The outcomes of multivariate analysis showed that among the studied factors, the level of education (negative effect), the ratio of rurality and the social pressure to marry on men (positive effect), respectively, have the most significant influence on the early marriage of girls aged 10-14 years. Concerning the early marriage of 15-19-year-old girls, education (negative effect) and the social pressure to marry on men and rurality ratio (positive effect) had the most impact. Consequently, education is a protective factor against early marriage. In contrast, rurality and the social pressure to marry on men are major drivers of early marriage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Age at Marriage
  • Early Marriage
  • Social Pressure to Marry
  • Culture
  • Development
  • Iran