رابطه میان سبک‌های دفاعی وکیفیت ارتباط زوجین در خانواده: نقش واسطه‌ای سبک‌های حل تعارض

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 Semnan University

2 دانشگاه سمنان

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه­ سبک‌های دفاعی و کیفیت روابط زوجین با نقش واسطه‌ای سبک‌های حل تعارض زناشویی بود. از میان زوجین شهرستان جم، 244 نفر به شیوه نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شدند و پرسش‌نامه‌های سبک‌های دفاعی آندروز، سبک‌های حل تعارض رحیم و کیفیت ارتباط زوجین خوشکام را‌‌ تکمیل کردند. داده­های پژوهش از طریق تحلیل مسیر و با نرم‌افزار AMOS تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که در میان سبک‌های دفاعی، سبک رشدنایافته و رشدیافته و در میان‌‌ سبک­های حل تعارض، سبک­های یکپارچه، اجتناب‌کننده، مصالحه و ملزم‌شده، روابط معنی‌داری با کیفیت روابط زوجین دارند.‌‌ در بررسی روابط غیرمستقیم پژوهش نیز مشخص شد که سبک­های حل تعارض یکپارچه و ملزم‌شده، رابطه­‌‌ بین سبک دفاعی رشدنایافته و کیفیت ارتباط زوجین را واسطه­گری می‌کنند. همچنین سبک­های حل تعارض یکپارچه و مصالحه نیز به‌عنوان متغیر واسطه­ای، رابطه میان سبک دفاعی رشدیافته و کیفیت رابطه زوجین را تحت تأثیر قرار می­دهند. لذا می‌توان نتیجه گرفت که بررسی سبک­های دفاعی و همچنین سبک­های حل تعارض در جهت پیش‌بینی و بهبود کیفیت روابط زوجین مفید است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationships between Defense Styles and Quality of Couple’s Relationship in the Family: Mediating Role of Conflict Resolution Styles

نویسندگان [English]

  • Seyedeh Marieh Hashemi Tangestani 1
  • shahrokh Makvand Hosseini 2
  • Ali Mohammad Rezaei 1
1 Semnan University
2 semnan University
چکیده [English]

The aim of the present study is to investigate the relationship between defense mechanism styles and the quality of couples' relationships with the mediating role of marital conflict resolution styles. 244 couples were selected from the couples of Jam City by available sampling method. Andrews's Defensive Style Questionnaire and Rahim's Organizational Conflict Inventory and Couples Relationship Quality Scale were filled out by participants. The research data were analyzed using path analysis and AMOSE software. The results of the research showed that immature and mature styles among defensive styles and, integrating, avoiding, compromising and obliging styles‌‌ among conflict resolution styles have significant relationships with the quality of couples' relationships. In examining the indirect relationships of the research, it was also found that the integrating and obliging conflict resolution styles mediate the relationship between immature defensive style and the quality of the couple's relationship, also the integrating and compromising conflict resolution styles mediate the relationship between mature defensive style and quality of the couple's relationship. Therefore, according to the findings of the research, it can be concluded that examining defensive styles and conflict resolution styles can be useful in predicting and improving the quality of couples' relationships.

کلیدواژه‌ها [English]

  • conflict resolution
  • defense mechanisms
  • family
  • quality of relationship