پیش‎بینی رضایت جنسی بر‎‎ اساس سبک‎های دلبستگی،سبک‎های هویت و مثلث عشق

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی

2 رئیس دانشکده روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی

3 گروه روان شناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

رضایت جنسی از مهم‌ترین مسائل در روابط زوجین ‎است که می‎تواند در بقای رابطه تأثیرگذار باشد. هدف از انجام این پژوهش پیش‎بینی رضایت‎ جنسی توسط سبک‎های دلبستگی، سبک‎های هویت و مثلث عشق استرنبرگ می‎باشد. روش تحقیق پژوهش حاضر از نوع همبستگی است. جامعه آماری مورد نظر این پژوهش تمامی افراد متأهل شهر تهران در سال 1400، که از زمان ازدواج آنها پنج سال گذشته باشد، هستند که از این بین تعداد 416 نفر نمونه این پژوهش را تشکیل داده‎اند. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسش‌نامه‎های رضایت جنسی (کرمانی، 1386)، سبک‎های دلبستگی بزرگسالان (هازن و شاور، 1987)، سبک‎های هویت (بروزنسکی، 1992) و مثلث عشق (استرنبرگ، 1989) استفاده شد. برای تحلیل داده‎ها، از نرم‌افزار SPSS-23 و همچنین از رگرسیون گام‌به‌گام استفاده شد. یافته‎ها نشان دادند مثلث عشقی، سبک‎های دلبستگی و سبک‎های هویت در افراد متأهل رابطه معناداری با رضایت جنسی دارند که هر کدام به ترتیب 28، 25و 19 درصد واریانس رضایت جنسی را تبیین می‎کنند. درنتیجه سبک‎های دلبستگی و هویت و مثلث عشق افراد می‎تواند در میزان رضایت جنسی افراد دخیل باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting Sexual Satisfaction based on Attachment Styles, Identity Styles and Love Triangles

نویسندگان [English]

  • Mostafa Hassan Esfahani 1
  • Ahmad Borjali 2
  • Mahdi Khanjani 3
1 M.Sc. Student in Educational Psychology, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
2 head of faculty of psychology and educational science Allame Tabataba'i university
3 Allameh Tabataba’i University
چکیده [English]

Sexual satisfaction is one of the most important issues in marital singular that can affect its survival. The purpose of this study is to predict and examine sexual satisfaction by psychological concepts such as attachment styles, identity styles and Sternberg love triangle. The research method is correlational with the help of Stepwise regression analysis. The study population is all married people in Tehran who have been married for five years, of which 416 are the sample of this study. To collect information sexual satisfaction questionnaires (Kermani, 2007); Adult Attachment Styles (ASQ_15), (Hazen & Shaver, 1987); Identity styles (ISI_6G), (Berzonsky, 1992) and Love Triangle (STLS), (Sternberg, 1989) were used. SPSS software was used for data analysis. The results of this study in accordance with previous findings showed that attachment styles, identity styles and love triangles in married people have a significant relationship with sexual satisfaction, respectively 25%, 19% and 28% with satisfaction, respectively. Sex was a common variance. As a result, using this to raise awareness can help significantly in marriage and divorce counseling.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words:Sexual Satisfaction
  • Attachment Styles
  • Identity Styles
  • Love Triangle