"مدلیابی تعارضات زناشویی بر اساس خودشناسی، عشق و هوش هیجانی با میانجیگری تمایزیافتگی"

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، ,واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

2 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

3 استادیار گروه روانشناسی، واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف سلامتی خانواده و کاهش تعارضات زناشویی به بررسی عوامل کاهنده مهم آن به بررسی مدل‌یابی تعارضات زناشویی براساس خودشناسی، عشق و هوش هیجانی با میانجی‌گری تمایزیافتگی پرداخت. تحقیق حاضر بنیادین و از نوع همبستگی می‌باشد به طوری‌که با نمونه گیری خوشه‌ای 248 نفر نمونه (115 زن و 133 مرد) به صورت تصادفی از مراجعین زوج مراکز مشاوره شهر تهران، انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده برای جمع‌آوری اطلاعات پرسش‌نامه تعارضات زناشویی ثنایی و همکاران (1396)، پرسش‌نامه خودشناسی قربانی و همکاران (2008)، پرسش‌نامه عشق استرنبرگ (1986)، پرسش‌نامه هوش هیجانی سیبریا شرینگ (منصوری، 1380) و پرسش‌نامه تمایزیافتگی دریک (2011) بودند. داده‌های پیمایش پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار SMART.PLS و از طریق مدل‌سازی معادلات ساختاری به شکل بدون خرده مقیاس تجزیه- تحلیل شدند. یافته‌ها حاکی از آن است که متغیرهای خودشناسی، عشق و هوش هیجانی، توانستند واریانس تمایزیافتگی را با مقدار 715/0 توجیه کنند و این سه متغیر همراه متغیر میانجی توانستند واریانس تعارضات زناشویی را با مقدار 517/0 پیش‌بینی کنند، همچنین نقش میانجی‌گری تمایزیافتگی در هر سه مسیر معنی‌دار بود. و نتایج نشان داد که مدل پیش‌بینی تعارضات زناشویی بر اساس خودشناسی، عشق، هوش هیجانی با میانجی‌گری تمایزیافتگی دارای برازش مطلوب است همچنین پیشنهاد این مطالعه بنیادی، تدوین پروتکل آموزشی- درمانی برای زوجین است تا قدم به قدم در جهت کاهش تعارضات زناشویی و سلامت جامعه به کار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling Marital Conflicts based on Self-Knowledge, Love and Emotional Intelligence Mediated by Differentiation

نویسندگان [English]

  • iran sadeghi 1
  • afshin salahian 2
  • mahdieh salehi 3
1 Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Central Tehran Branch Islamic Azad University,
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Central Tehran Branch Islamic Azad University, , Tehran, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study is to investigate the modeling of marital conflicts based on self-knowledge, love and emotional intelligence through the mediation of differentiation with the aim of family health and reducing marital conflicts. This study is basic and correlational so by cluster sampling 248 samples (115 females and 133 males) were randomly selected from a couple of clients in counseling centers in Tehran. The instruments used to collect data were Sanaei et al.'s (2014), Marital Conflict Questionnaire, Ghorbani et al.'s Self-Knowledge Questionnaire (2008), Sternberg Love Questionnaire (1986), Siberia Schering Emotional Intelligence Questionnaire (Mansouri, 2001) and Drake Differentiation Questionnaire (2011). After collection, survey data were analyzed using SMART.PLS software and structural equation modeling without subscale. Findings indicate that the variables of self-knowledge, love and emotional intelligence were able to explain the variance of differentiation with a value of 0.715 and these three variables along with the mediating variable were able to predict the variance of marital conflicts with a value of 0.517, as well as the mediating role of differentiation. It was meaningful in all three directions. The results showed that the model of predicting marital conflicts based on self-knowledge, love, emotional intelligence with differentiation mediated is a good fit. to be used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marital conflicts
  • self-knowledge
  • love
  • emotional intelligence
  • differentiation