آموزش خانواده به خانواده: مبانی نظری و نمونه کاربردی خانواده دارای کودکان سندروم داون

مهدی رصافیانی؛ معصومه پورمحمدرضای تجریشی؛ ساحل همتی؛ اصغر دادخواه؛ رباب صحاف؛ سیده سمیه جلیل آبکنار؛ محمد عاشوری؛ روح ا.. حاجی زاده دامغانی

دوره 8، شماره 2، مهر 1391