دوره و شماره: دوره 16، شماره 2، تابستان 1399 
6. مطالعۀ جامعهشناختی فرایندهای وقوع طلاق

صفحه 231-257

مجید فولادیان؛ مینا شجاعی قلعه نی