مدل پیش‌بینی رضایت زناشویی زنان بر مبنای مداخله والدینی، ادراک خانواده مبدأ، ازدواج والدین، تجربیات ناگوار کودکی، افسردگی و الگوهای ارتباطی

احمدرضا کیانی چلمردی؛ نگاره شهبازی؛ زهرا جهانبخشی؛ سلیمان احمدبوکانی