(بررسی تفاوت اثربخشی آموزش هیجان مدار و تئوری انتخاب بر رضایت زناشویی و دلزدگی زناشویی زوجین)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا روانشناسی عمومی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

2 استاد گروه روانشناسی، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

3 استادیار گروه روانشناسی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

4 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

چکیده

هدف این پژوهش مقایسه اثربخشی دو رویکرد هیجان­مدار و تئوری انتخاب بر رضایت و دلزدگی زناشویی زوجین بود.  روش پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش­آزمون- پس­آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش شامل زوجین متأهل دارای مشکلات زناشویی مراجعه کننده به مرکز مشاوره شهر همدان در سال 1398 بودند که از میان آنها 30 زوج  با روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه مساوی  جایگزین شدند. هر یک از گروههای آزمایش 8 جلسه 90 دقیقه­ای با یکی از روش­های مشاوره گروهی (مبتنی بر نظریه انتخاب و رویکرد هیجان­مدار) آموزش دیدند. آزمودنی­ها پرسشنامه­های رضایت زناشویی انریج (1998) و دلزدگی زناشویی پاینز (1996) را در مراحل پیش­آزمون و پس­آزمون تکمیل کردند. برای تحلیل داده­ها روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری و آزمون تعقیبی بکار رفت. نتایج نشان داد هر دو روش مشاوره گروهی مبتنی بر نظریه انتخاب و هیجان­مدار بر افزایش رضایت زناشویی و کاهش دلزدگی زناشویی در زوجین موثر بودند (05/0p< ). همچنین نتایج آزمون تعقیبی نشان داد بین اثربخشی این دو روش بر رضایت دلزدگی زناشویی در زوجین تفاوت معناداری وجود نداشت(05/0p> ).  با توجه به اثربخشی دو رویکرد تئوری انتخاب و هیجان­مدار می­توان از این رویکردها برای مداخلات روانشناختی زوجین استفاده کرد.

عنوان مقاله [English]

Comparing the Effectiveness of Training of Emotionally-Focused Approach and Choice Theory on couple’s marital satisfaction and burnout

نویسندگان [English]

  • Rezvan Masoud Maydanchi 1
  • Abolghasem Yaghobi 2
  • Koroush Goodarzy 3
  • Javad Karimi 4
1 Ph.D Student in Psychology, Islamic Azad University, Borujerd Branch
2 Professor of Psychology, Bu-Ali Sina University, Hamedan
3 Assistant Professor of Psychology, Islamic Azad University, Borujerd Branch
4 Assistant Professor of Psychology, Malayer University
چکیده [English]

 The aim of the present study was to investigate the effectiveness of training of emotionally focused approach and choice theory on couples’ marital satisfaction and burnout.  The research method was quasi-experimental with pretest-posttest design with control group. The study population consisted of married couples with marital problems referred to Hamadan Counseling Center in 1398 and among them 30 couples were selected by convenience sampling and randomly divided into three equal groups. These groups received training 8 sessions (each session 90 minutes) of emotionally-focused approach and choice theory respectively. Subjects completed Enriche's Marital Satisfaction scale (1998) and Paines' Marital burnout scale in the pre-test and post-test. Multivariate analysis of covariance and post hoc tests were used to analyze the data. The results showed that both methods of emotionally focused approach and choice theory were effective on increasing marital satisfaction and reducing marital burnout in couples (p <0.05). The results of post hoc test showed that there was no significant difference between the effectiveness of these two methods on marital satisfaction and marital burnout (p> 0.05). According to the effectiveness of the two approaches of choice theory and emotion-based approach, these approaches can be used for psychological interventions of couples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotionally Focused Approach- Choice Theory- Marital satisfaction- Marital Burnout