دوره و شماره: دوره 14، شماره 3، زمستان 1397 
1. همسرگزینی دختران جوان، کشاکش فردیت در برابر ارزش‎های سنتی

صفحه 303-326

مهدی کرمانی؛ احمدرضا اصغرپور ماسوله؛ زهرا برادران کاشانی