دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، تابستان 1384 
1. رابطه باورهای غیر منطقی با چرخه زندگی در متقاضیان طلاق

سیدحسین سلیمی؛ رضا کرمی نیا؛ سیدمحمود میرزمانی؛ مرتضی خاقانی زاده؛ غلامرضا کرمی؛ آسیه رمضانی