اثربخشی آموزش بخشایش بر نگرش به خیانت و اعتماد در روابط بین فردی زنان زخم خورده از خیانت زناشویی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ازاد زاهدان

2 دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

هدف پژوهش حاضر، اثربخشی آموزش بخشایش بر نگرش به خیانت و اعتماد در روابط بین‌فردی زنان زخم‌خورده از خیانت زناشویی بود.این مطالعه از نوع نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون و پیگیری بود. نمونه پژوهش 34 نفر از زنان خیانت‌دیده مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره و مددکاری شهرستان بیرجند بودند که به شیوه نمونه‌گیری در‌دسترس هدفمند انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش (16 نفر) و گواه (18نفر) قرار گرفتند و پیش و پس از مداخله و سه ماه بعد، پرسشنامه‌های نگرش به خیانت(ATIS) و اعتماد در روابط‌بین‌فردی را تکمیل کردند. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار spss21 و آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد بین میانگین نمرات نگرش به خیانت گروه آزمایش و گواه در مراحل قبل و بعد از مداخله و پیگیری تفاوت معناداری وجود نداشت. در میانگین نمرات اعتماد در روابط‌بین‌فردی و خرده مقیاس پیش‌بینی پذیری گروه آزمایش در مراحل قبل و بعد از مداخله و پیگیری تفاوت معناداری وجود داشت (p<0.01) اما تغییرات گروه گواه معنادار نبود. بنابراین استفاده از بخشایش به عنوان یک رویکرد کارامد و مداخله اثربخش در افزایش اعتماد در روابط‌بین‌فردی زنان زخم‌خورده از خیانت می‌تواند موثر باشد.واژه های کلیدی: بخشایش، اعتماد در روابط، نگرش به خیانت، خیانت، زنان

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

اثربخشی آموزش بخشایش بر نگرش به خیانت و اعتماد در روابط بین فردی زنان زخم خورده از خیانت زناشویی

نویسندگان [English]

  • behnaz zaal 1
  • علی عرب 2
  • غلامرضا ثناگو محرر 1
1 Islamic Azad University, Zahedan, Iran.
2 دانشگاه سیستان و بلوچستان
چکیده [English]

زمینه و هدف: بخشایش یک سازه روانشناختی و رویکرد درمانی مناسب برای مشکلات ارتباطی و تعارضهای زناشویی همسران است.هدف پژوهش حاضر با هدف ارزیابی اثربخشی آموزش بخشایش بر نگرش به خیانت و اعتماد در روابط بین فردی زنان زخم خورده از خیانت زناشویی مراجعه کننده به مراکز مشاوره و کلینیک مددکاری شهرستان بیرجند انجام شد.روش و مواد: این مطالعه از نوع شبه ازمایشی با طرح پیش ازمون و پس ازمون بود. جامعه پژوهش زنانی بودند که در سال 97-98 به دلیل خیانت همسر خود به مراکز مشاوره و کلینیک مددکاری شهرستان بیرجند مراجعه کرده بودند. 34 نفر از انها بصورت تصادفی در دو گروه مداخله(16 نفر) و کنترل(18 نفر) قرار گرفتند. پس از اجرای پیش ازمون با استفاده از پرسشنامه های نگرش به خیانت و اعتماد در روابط بین فردی، گروه آزمایش تحت آموزش بخشایش قرار گرفتند. پس از مداخله، و پس از 3 ماه هر دو گروه مجددا پرسشنامه های مذکور را تکمیل نمودند.داده ها با استفاده از نرم افزار spss 21 و ازمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: نتایج نشان داد بین میانگین نمرات نگرش به خیانت گروه ازمایش و کنترل در مراحل قبل و بعد از مداخله و پیگیری تفاوت معناداری وجود نداشت. در میانگین نمرات اعتماد در روابط بین فردی و همچنین خرده مقیاس پیش بینی پذیری گروه ازمایش در مراحل قبل و بعد از مداخله و پیگیری تفاوت معناداری وجود داشت (p<0.01) اما تغییرات گروه کنترل معنادار نبود. آموزش بخشایش درافزایش اعتماد در روابط بین فردی و افزایش پیش بینی پذیری گروه آزمایش تاثیر معنادار داشت.نتیجه گیری: استفاده از بخشایش به عنوان یک رویکرد کارامد و مداخله اثربخش در افزایش اعتماد در روابط بین فردی زنان زخم خورده از خیانت می تواند موثر باشد. بنابراین با توجه به افزایش آسیب های زندگی زناشویی و خیانت همسران، می توان برنامه های آموزشی مبتنی بر بخشایش را برای افرادی که مایل به بهبود روابط با همسر خود هستند گسترش داد.واژه های کلیدی: بخشایش، اعتماد در روابط، نگرش به خیانت، خیانت، زنان 

کلیدواژه‌ها [English]

  • بخشایش
  • اعتماد در روابط
  • نگرش به خیانت
  • خیانت
  • زنان