مقایسه اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد )با استفاده از مفهوم بندی طرحواره ای( و زوج درمانی گاتمن بر کاهش باورهای غیر منطقی در روابط زوجین

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی

3 استادیار دانشگاه الزهرا

4 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی رشت

چکیده

هدف این پژوهش مقایسه اثربخشی زوج  درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد (با استفاده از مفهوم بندی طرحواره ای) و زوج درمانی گاتمن بر کاهش باورهای غیر منطقی در روابط زوجین بود. این پژوهش طرح نیمه آزمایشی بود. جامعه آماری شامل کلیه زوج هایی بودکه دربهار1398 به مرکز مشاوره رازی در شهر کرج مراجعه کردند. با روش نمونه گیری در دسترس، 30 زوج  انتخاب و به صورت تصادفی در دوگروه آزمایش و یک گروه گواه (هر گروه 10 زوج)گمارده شدند. هریک از گروهای آزمایش یکی از این رویکردها را در 10 جلسه دریافت کردند. اما گروه گواه هیچ مداخله ای دریافت نکرد. شرکت کنندگان در هر سه گروه،  با استفاده از پرسشنامه باورهای ارتباطی(ازخوش و عسگری، 1386)  در  مراحل پیش آزمون ، پس آزمون و پیگیری ارزیابی شدند. نتایج تحلیل واریانس آمیخته نشان داد تفاوت معناداری  بین هر یک از گروه های آزمایش با گروه گواه وجود دارد، اما تفاوت اثر بخشی بین گروه های آزمایش معنادار نبود. هر دو روش درمانی بر مؤلفه های متغیر مورد مطالعه مؤثر بوده اند. بنابراین می‌توانند به عنوان روش های  درمانی اثربخش برای کاهش باورهای غیر منطقی در روابط زوجین مورد استفاده قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effectiveness of couple therapy based acceptance and commitment (using schema conceptualization) and Gottman couple therapy on reducing Irrational Beliefs in couples' relationships

نویسنده [English]

  • Feizollah Alipanah 1
1 بازنشسته آموزش و پرورش ناحیه 2 کرج
چکیده [English]

The aim of this study was comparison of the effectiveness of couple therapy based on acceptance and commitment(using schema conceptualization) and Gottman couple therapy on reducing irrational beliefs' in couples relationships.This study was a quasi-experimentalproject. The statistical population included all couples who referred to Razi Counceling Center in Karaj in the spring 2019. Using available sampling method 30 couples were selected and randomly assigned to two experimental groups and one control group (10 couples each). Eeach of the  experimental groups received one of these approaches in to sessions. But the control group did not received any intervene during this time. Participants in all three groups were assessed using the  Relationship Beliefs Questionnaire(Azkhosh & Asgari, 2007) at pre-test, post-test and follow up stages. The Results of mixed analysis of variance showed  that there was a significant difference between each of the experimental groups with control groups but the difference in efficacy  between  the experimental  groups was not signficant. Both approaches have been effective on the components of the variable studied. Therefore, they can be used as effective treatment methods to reduce irrational beliefs in couple relationships.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acceptance and commitment couple therapy
  • Schema conceptualization
  • Gottman couple therapy
  • irrational beliefs