ساخت و تعیین ساختار عاملی و پایایی پرسشنامه نگرش‌های انتخاب همسر دختران در آستانه ازدواج

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره خانواده، دانشگاه اصفهان

2 استاد گروه مشاوره ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان

3 دانشیار گروه مشاوره ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان

چکیده

یکی از مسائلی که در انتخاب همسر نقش عمده­ای دارد، نگرش­های فرد در مورد انتخاب همسر و ازدواج است. پژوهش حاضر با هدف ساخت و تعیین ساختار عاملی و پایایی یک آزمون مناسب برای ارزیابی نگرش­های انتخاب همسر در دختران در­آستانه ازدواج انجام شد. جامعه آماری، دختران در­آستانه ازدواج بین سنین 18 تا 35 ساله بود. نمونه در مرحله کیفی 15 دختر در­آستانه ازدواج و در مرحله اعتباریابی پرسشنامه 350 دختر در­آستانه ازدواج بود، که با روش نمونه­گیری در­دسترس انتخاب شدند. در مرحله ساخت پرسشنامه، از روش تحلیل مضمون استفاده شد و تعداد 12 مقوله مورد شناسایی قرار گرفت که عبارت بودند از: عقلانیت و منطق-گرایی، واقع­گرایی، باور به خودشناسی، باور به دیگرشناسی، الزامی تلقی­کردن رابطه شناختی، الزامی­انگاشتن برخورداری از آمادگی­های چندگانه، باور به تناسب­سنجی، ایده­آل­گرایی چندگانه، باور به نگرش عشق صرفا کافی است، خوش­بینی مفرط، محدودکننده دانستن انتخاب و ازدواج، راهِ گریز انگاشتن انتخاب و ازدواج.در مرحله بعد از روش توصیفی از نوع آزمون­سازی استفاده شد و برای بررسی ساختار عاملی پرسشنامه از تحلیل عاملی تأییدی استفاده ‌شد. نتایج نشان داد که پرسشنامه، با داده­های میدانی برازش دارد و ساختار عاملی مفروض مورد تأیید است. بررسی پایایی پرسشنامه ساخته شده باورهای کارآمد و ناکارآمد از طریق محاسبه همسانی درونی به روش آلفای کرونباخ انجام شد. ضرایب پایایی در تمام خرده­مقیاس­ها بالاتر از 70/0 بدست آمده است و در مجموع، از پایایی مناسب برخوردار است(در مجموع، 94/0=r). بنابراین می­توان نتیجه گرفت پرسشنامه طراحی شده، یک پرسشنامه معتبر برای ارزیابی نگرش­های دختران در­آستانه ازدواج می­باشد و می­توان در مراکز مشاوره پیش­از­ازدواج از آن استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development And Determination Of Factor Structure And Reliability Of Mate Selection Attitudes Questionnaire Of Girls On The Verge Of Marriage

نویسندگان [English]

  • leila shahrabi farahani 1
  • maryam fatehizade 2
  • ozra etemadi 3
1 Ph.D Student, Family counseling, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Isfahan University
2 Associate Professor, Department of Consultation, Faculty of Education and Psychology, Isfahan University, Isfahan, Iran
3 Associate Professor, Department of Consultation, Faculty of Education and Psychology, Isfahan University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

One of the issues that plays a major role in mate selection is one's attitudes toward mate selection and marriage. The purpose of this study was to construct and determine the factor structure and reliability of a suitable test for assessing attitudes of mate selection in girls on the verge of marriage. Statistical population was girls on the verge of marriage between 18 and 35 years old. The sample consisted of 15 girls on the verge of qualification and 350 girls on the verge of validation. They were selected by convenience sampling. The content analysis method was used at the time of questionnaire construction and 12 categories were identified: rationality and rationalism, realism, belief in self-knowledge, belief to another, compulsory cognitive relevance, necessity thinking of multiple readiness, belief in proportionality, multiple idealism, belief in the attitude of love is simply enough, excessive optimism, limiting choice and marriage, the way to avoid choice and marriage. Confirmatory factor analysis was used to examine the factor structure of the questionnaire. The results showed that the questionnaire fits well with the field data and the assumed factor structure is confirmed. Reliability of the questionnaire constructed by efficient and dysfunctional beliefs was assessed by Cronbach's alpha coefficient. Reliability coefficients were higher than 0.70 in all subscales and overall had good reliability (r = 0.94 in total). Therefore, it can be concluded that the designed questionnaire is a valid questionnaire for assessing girls' attitudes towards marriage and can be used in premarital counseling centers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • factor structure
  • Reliability
  • attitude
  • Mate Selection
  • Girls On The Verge Of Marriage