علل خیانت زناشویی از دیدگاه زوجین مراجعه‌کننده به دادگاه خانواده: یک مطالعۀ کیفی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکاه شهید بهشتی

2 دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی علل خیانت از دیدگاه زنان و مردان مراجعه‌کننده به دادگاه خانواده بود. بدین منظور در قالب یک طرح کیفی، 42 نفر از مراجعه‌کنندگان به دادگاه خانواده، به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند و با استفاده از مصاحبۀ عمیق نیمه ساختار یافته، بررسی اسناد موجود و مصاحبه با قاضی مورد مطالعه قرار گرفتند و در نهایت، داده‌های حاصل از آن‌ها با استفاده از روش تحلیل محتوای عرفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج پژوهش حاکی از آن بود که سه عامل مسائل بین فردی، روابط همسران و جامعه، اصلی‌ترین علل خیانت از دیدگاه زنان و مردان هستند، در حالی که هیچ یافته‌ای مبنی بر تصمیم به جدایی، به علت خیانت عاطفی صِرف، مشاهده نشد. علاوه بر این، یافته‌ها نشان داد که راهبرد اصلی مردان در مقابل خیانت همسر، خشونت و تصمیم به جدایی است، در حالی که این راهبردها در مورد زنان طیف وسیع‌تری را در بر می‌گرفت و آن‌ها با تکرار خیانت جنسی همسر، بعد از گذشت حداقل شش ماه تصمیم به جدایی می‌گرفتند. نتایج این پژوهش، با بیان این که می‌توان با مشاورۀ پیش از ازدواج گامی در راستای کاهش خیانت‌ برداشت، بر اهمیت جامعه در بروز این پدیده تأکید می کند. بنابراین، انجام اقداماتی از طرف مسئولین در جهت سلامت جامعه ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Qualitative Study for Investigating the Reasons of Sexual Infidelity of Couples who have Asked for Divorce in Family Court

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Habibi Askarabad 1
  • Zahra Hajiheydari 2
1 Shahid Beheshti University
2 Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

We studied the reasons of couples’ sexual infidelity in family courts. As such, 42 participants were selected with a purposive sampling method and were interviewed through a semi-structured interview, juridical testimonies, and also interviewed by judges in charge for the case in order to find out why they had had extra marital sexual relationships. Finally, data were analyzed with conventional content analysis. Results illustrated that the three main factors of sexual infidelity were interpersonal, spousal, and social relationships. It was hard to infer that real sexual intimacy solely could explain application for divorce. In addition, findings indicated that men react to the sexual infidelity aggressively and sued for divorce but women had intertwined behaviors. Meanwhile, women apply for divorce after 6 months, providing evidence that the sexual infidelity has repeated. This underlines the fact that providing marital consultation before marriage help couples in order to avoid marriage break up later. So, is seems necessary in legal proceedings to take steps to understand the phenomenon in a social context and provide better social health services.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Infidelity- Extra_Marital Relations- Divorce