دوره و شماره: دوره 10، شماره 3، زمستان 1393 
4. رابطه سبک زندگی با رضایت زناشویی

صفحه 331-344

سمیه پورمیدانی؛ ابوالقاسم نوری؛ سیدعباس شفتی