دوره و شماره: دوره 9، شماره 3، زمستان 1392 
1. سبک‌های پردازش حسی زوجین و میزان رضایتمندی زناشویی آن‌ها

صفحه 279-298

امیرحسین عدل پرور؛ محمدعلی مظاهری؛ منصوره‌السادات صادقی؛ سمیه خدابخش؛ آزاده عدل پرور


7. نقش DNA در اثبات نسب

صفحه 381-397

اعظم پیله؛ سیدعلی علوی قزوینی؛ علی رضیئی