دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، پاییز 1394 
4. رابطۀ بین ساختار قدرت مرد مقتدر در خانواده با عملکرد خانواده

صفحه 203-218

محمد زارعی توپخانه؛ مسعود جان‌بزرگی؛ محمدرضا احمدی


7. رابطۀ احساس خصومت والدین با مشکلات درونی دانش‌آموزان با نقش میانجی مثلث‌سازی

صفحه 257-270

مرضیه بهزادی؛ علی زاده‌محمدی؛ محمدعلی مظاهری؛ محمود حیدری؛ رقیه نوری‌پور لیاولی