ا

 • احمدی، خدابخش بررسی رابطه بین تقیدات مذهبی و سازگاری زناشویی [دوره 2، شماره 1، 1385]

 • احمدی، زهرا بررسی اثربخشی شیوه زوج درمانی ارتباط شیء کوتاه مدت بر الگوهای ارتباطی زوجین [دوره 2، شماره 2، 1385]

 • احمدی، سیداحمد تأثیر مشاوره شناختی ـ رفتاری براساس رویکرد زیرسیستم های شناختی متعامل بر تغییر نگرش زوج های نابارور [دوره 2، شماره 1، 1385]

 • احمدی، سیداحمد بررسی اثربخشی شیوه زوج درمانی ارتباط شیء کوتاه مدت بر الگوهای ارتباطی زوجین [دوره 2، شماره 2، 1385]

 • احمدی، سیدمهدی تأثیر مشاوره شناختی ـ رفتاری براساس رویکرد زیرسیستم های شناختی متعامل بر تغییر نگرش زوج های نابارور [دوره 2، شماره 1، 1385]

 • ازگلی، گیتی بررسی میزان آگاهی و نگرش زنان باردار نسبت به رابطه جنسی دوران بارداری و عوامل مرتبط با آن در مراجعین به بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال 1383 [دوره 2، شماره 2، 1385]

 • افشاری، رامین بررسی راهبردهای مقابله‌ای و سلامت روان در مادران کودکان اتیستیک [دوره 2، شماره 3، 1385]

 • اولیاء، نرگس تأثیر آموزش غنی سازی زندگی زناشویی بر افزایش صمیمیت زوجین [دوره 2، شماره 2، 1385]

ب

 • بهجتی اردکانی، فاطمه دیدگاه دانش آموزان دبیرستانی نسبت به سهم اولیاء مدارس و کتب درسی در پرداختن به مسائل خانواده [دوره 2، شماره 2، 1385]

 • بهرامی، فاطمه تأثیر آموزش غنی سازی زندگی زناشویی بر افزایش صمیمیت زوجین [دوره 2، شماره 2، 1385]

پ

 • پناغی، لیلی خشونت علیه همسر و عوامل مؤثر بر آن از دیدگاه قربانیان این پدیده، یک مطالعه کیفی [دوره 2، شماره 3، 1385]

 • پوراعتماد، حمیدرضا بررسی رابطه عوامل خانوادگی در وضعیت تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه استان قم [دوره 2، شماره 3، 1385]

 • پوراعتماد، حمیدرضا بررسی راهبردهای مقابله‌ای و سلامت روان در مادران کودکان اتیستیک [دوره 2، شماره 3، 1385]

ت

 • تارویردی، مرضیه بررسی میزان آگاهی و نگرش زنان باردار نسبت به رابطه جنسی دوران بارداری و عوامل مرتبط با آن در مراجعین به بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال 1383 [دوره 2، شماره 2، 1385]

 • ترکی، عاطفه بررسی تأثیر آموزش شناختی ـ رفتاری زوجین در کاهش گرایش به مواد بیماران وابسته به مواد مخدر تریاکی در شهر اصفهان [دوره 2، شماره 4، 1385]

 • ترکان، هاجر بررسی اثربخشی گروه‌درمانی به شیوه تحلیل تبادلی بر رضایت زناشویی [دوره 2، شماره 4، 1385]

ج

 • جزایری، علیرضا بررسی تأثیر برنامه آموزش گروهی مدیریت والدین متناسب با فرهنگ ایرانی در کاهش نشانه های اختلال نقص توجه/ بیش فعالی و مقایسه آن با دارودرمانی [دوره 2، شماره 3، 1385]

 • جندقی، غلامرضا بررسی رابطه عوامل خانوادگی در وضعیت تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه استان قم [دوره 2، شماره 3، 1385]

ح

 • حیدری، محمود بررسی تحولی رابطه پایگاه های هویت با میزان دلبستگی ایمنپسران نوجوان (14، 16 و 18 ساله) به والدین و همسالان [دوره 2، شماره 1، 1385]

 • حیدری، محمود تأثیر نوبت‌کاری بر رضامندی زناشویی پرستاران [دوره 2، شماره 4، 1385]

 • حیدری، محمود بررسی رابطه عوامل خانوادگی در وضعیت تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه استان قم [دوره 2، شماره 3، 1385]

 • حیدری، محمود میزان مذهبی بودن والدین، منابع متفاوت شناخت دینی و تصور از خدا [دوره 2، شماره 2، 1385]

 • حسین پور، سوسن تأثیر نوبت‌کاری بر رضامندی زناشویی پرستاران [دوره 2، شماره 4، 1385]

خ

 • خمسه‌ای، اکرم بررسی ارتباط میان رفتار جنسی و طرحواره‌های نقش جنسیتی در دو گروه از دانشجویان متأهل: مقایسه رفتار جنسی زنان و مردان در خانواده [دوره 2، شماره 4، 1385]

 • خوشابی، کتایون بررسی تأثیر برنامه آموزش گروهی مدیریت والدین متناسب با فرهنگ ایرانی در کاهش نشانه های اختلال نقص توجه/ بیش فعالی و مقایسه آن با دارودرمانی [دوره 2، شماره 3، 1385]

 • خوشابی، کتایون بررسی راهبردهای مقابله‌ای و سلامت روان در مادران کودکان اتیستیک [دوره 2، شماره 3، 1385]

 • خوشابی، کتایون بررسی میزان آگاهی و نگرش زنان باردار نسبت به رابطه جنسی دوران بارداری و عوامل مرتبط با آن در مراجعین به بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال 1383 [دوره 2، شماره 2، 1385]

د

 • دلاور، علی اثربخشی زوج درمانی سیستمی ـ رفتاری بر کارکرد خانواده و اعتماد به نفس زنان مبتلا به اختلال افسرده خویی [دوره 2، شماره 1، 1385]

 • دولتیان، ماهرخ بررسی میزان آگاهی و نگرش زنان باردار نسبت به رابطه جنسی دوران بارداری و عوامل مرتبط با آن در مراجعین به بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال 1383 [دوره 2، شماره 2، 1385]

ز

 • زاده محمدی، علی بررسی مقدماتی ویژگی های روان سنجی و اعتباریابی مقیاس سنجش کارکرد خانواده (FAD) [دوره 2، شماره 1، 1385]

 • زاده محمدی، علی بررسی رابطه عوامل خانوادگی در وضعیت تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه استان قم [دوره 2، شماره 3، 1385]

 • زرگر، فاطمه بررسی عوامل جمعیت شناختی و خانوادگی مؤثر در بروز کودک آزاری در شهر اصفهان [دوره 2، شماره 2، 1385]

س

 • سعادتمند، نیره السادات بررسی رابطه عوامل خانوادگی در وضعیت تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه استان قم [دوره 2، شماره 3، 1385]

ش

 • شایسته، گلناز بررسی رابطه رضایت مندی زناشویی با باورهای ارتباطی و انتظارات غیرمنطقی زوجین [دوره 2، شماره 3، 1385]

ص

 • صاحبی، علی بررسی رابطه رضایت مندی زناشویی با باورهای ارتباطی و انتظارات غیرمنطقی زوجین [دوره 2، شماره 3، 1385]

 • صادقی، منصوره السادات میزان مذهبی بودن والدین، منابع متفاوت شناخت دینی و تصور از خدا [دوره 2، شماره 2، 1385]

 • صالحی، مهرداد بررسی تأثیر آموزش شناختی ـ رفتاری زوجین در کاهش گرایش به مواد بیماران وابسته به مواد مخدر تریاکی در شهر اصفهان [دوره 2، شماره 4، 1385]

ط

 • طهماسیان، کارینه نقش تحصیلات والدین در خوداثرمندی دختران و پسران نوجوان [دوره 2، شماره 4، 1385]

ع

 • عابدی، محمدرضا تأثیر مشاوره شناختی ـ رفتاری براساس رویکرد زیرسیستم های شناختی متعامل بر تغییر نگرش زوج های نابارور [دوره 2، شماره 1، 1385]

 • عرب نیا، علی رضا بررسی رابطه بین تقیدات مذهبی و سازگاری زناشویی [دوره 2، شماره 1، 1385]

 • علیپور، احمد بررسی رابطه رضایت مندی زناشویی با باورهای ارتباطی و انتظارات غیرمنطقی زوجین [دوره 2، شماره 3، 1385]

ف

 • فاتحی زاده، مریم بررسی تأثیر آموزش شناختی ـ رفتاری زوجین در کاهش گرایش به مواد بیماران وابسته به مواد مخدر تریاکی در شهر اصفهان [دوره 2، شماره 4، 1385]

 • فاتحی زاده، مریم بررسی اثربخشی شیوه زوج درمانی ارتباط شیء کوتاه مدت بر الگوهای ارتباطی زوجین [دوره 2، شماره 2، 1385]

 • فاتحی زاده، مریم تأثیر آموزش غنی سازی زندگی زناشویی بر افزایش صمیمیت زوجین [دوره 2، شماره 2، 1385]

 • فاتحی زاده، مریم دیدگاه دانش آموزان دبیرستانی نسبت به سهم اولیاء مدارس و کتب درسی در پرداختن به مسائل خانواده [دوره 2، شماره 2، 1385]

 • فتی، لادن نقش تحصیلات والدین در خوداثرمندی دختران و پسران نوجوان [دوره 2، شماره 4، 1385]

 • فتحی آشتیانی، علی بررسی رابطه بین تقیدات مذهبی و سازگاری زناشویی [دوره 2، شماره 1، 1385]

 • فولادچنگ، محبوبه نقش الگوهای خانوادگی در سازگاری نوجوانان [دوره 2، شماره 3، 1385]

ق

 • قدیری، فاطمه بررسی تأثیر برنامه آموزش گروهی مدیریت والدین متناسب با فرهنگ ایرانی در کاهش نشانه های اختلال نقص توجه/ بیش فعالی و مقایسه آن با دارودرمانی [دوره 2، شماره 3، 1385]

 • قهاری، شهربانو خشونت علیه همسر و عوامل مؤثر بر آن از دیدگاه قربانیان این پدیده، یک مطالعه کیفی [دوره 2، شماره 3، 1385]

ک

 • کاویانی، حسین اثربخشی زوج درمانی سیستمی ـ رفتاری بر کارکرد خانواده و اعتماد به نفس زنان مبتلا به اختلال افسرده خویی [دوره 2، شماره 1، 1385]

 • کلانتری، مهرداد بررسی اثربخشی گروه‌درمانی به شیوه تحلیل تبادلی بر رضایت زناشویی [دوره 2، شماره 4، 1385]

م

 • محمدی، رحمت الله دیدگاه دانش آموزان دبیرستانی نسبت به سهم اولیاء مدارس و کتب درسی در پرداختن به مسائل خانواده [دوره 2، شماره 2، 1385]

 • محمدخانی، پروانه اثربخشی زوج درمانی سیستمی ـ رفتاری بر کارکرد خانواده و اعتماد به نفس زنان مبتلا به اختلال افسرده خویی [دوره 2، شماره 1، 1385]

 • مرادی، شهرام بررسی کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در زنان مبتلا به ایدز شهر تهران [دوره 2، شماره 4، 1385]

 • مرادی، شهرام بررسی راهبردهای مقابله‌ای و سلامت روان در مادران کودکان اتیستیک [دوره 2، شماره 3، 1385]

 • مظاهری، محمدعلی بررسی تحولی رابطه پایگاه های هویت با میزان دلبستگی ایمنپسران نوجوان (14، 16 و 18 ساله) به والدین و همسالان [دوره 2، شماره 1، 1385]

 • مظاهری، محمدعلی میزان مذهبی بودن والدین، منابع متفاوت شناخت دینی و تصور از خدا [دوره 2، شماره 2، 1385]

 • ملک خسروی، غفار بررسی مقدماتی ویژگی های روان سنجی و اعتباریابی مقیاس سنجش کارکرد خانواده (FAD) [دوره 2، شماره 1، 1385]

 • ملک خسروی، غفار بررسی رابطه عوامل خانوادگی در وضعیت تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه استان قم [دوره 2، شماره 3، 1385]

 • موسوی، مرضیه اثربخشی زوج درمانی سیستمی ـ رفتاری بر کارکرد خانواده و اعتماد به نفس زنان مبتلا به اختلال افسرده خویی [دوره 2، شماره 1، 1385]

 • مولوی، حسین بررسی اثربخشی گروه‌درمانی به شیوه تحلیل تبادلی بر رضایت زناشویی [دوره 2، شماره 4، 1385]

ن

 • نشاط دوست، حمیدطاهر بررسی عوامل جمعیت شناختی و خانوادگی مؤثر در بروز کودک آزاری در شهر اصفهان [دوره 2، شماره 2، 1385]

 • نصراصفهانی، احمدرضا دیدگاه دانش آموزان دبیرستانی نسبت به سهم اولیاء مدارس و کتب درسی در پرداختن به مسائل خانواده [دوره 2، شماره 2، 1385]

 • نصرتی، محمد صالح بررسی تحولی رابطه پایگاه های هویت با میزان دلبستگی ایمنپسران نوجوان (14، 16 و 18 ساله) به والدین و همسالان [دوره 2، شماره 1، 1385]

 • نیلفروشان، پریسا تأثیر مشاوره شناختی ـ رفتاری براساس رویکرد زیرسیستم های شناختی متعامل بر تغییر نگرش زوج های نابارور [دوره 2، شماره 1، 1385]

و

 • ویزه، اورزولا بررسی کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در زنان مبتلا به ایدز شهر تهران [دوره 2، شماره 4، 1385]

 • ولائی، ناصر بررسی میزان آگاهی و نگرش زنان باردار نسبت به رابطه جنسی دوران بارداری و عوامل مرتبط با آن در مراجعین به بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال 1383 [دوره 2، شماره 2، 1385]

ی

 • یوسفی، حمید خشونت علیه همسر و عوامل مؤثر بر آن از دیدگاه قربانیان این پدیده، یک مطالعه کیفی [دوره 2، شماره 3، 1385]