آ

 • آقاجانی مرساء، حسین مطالعه جامعه شناختی عوامل اجتماعی- فرهنگی تاثیرگذار بر سبک زندگی سالمندان شهر تهران مورد مطالعه (سالمندان حاضر در پارک‌های شهر تهران) [دوره 1، شماره 2، 1384]

 • آقارشتی، معصومه تأثیر آموزش شیوه های مقابله ای در کاهش اضطراب والدین دارای کودکان اختلال رفتاری [دوره 1، شماره 2، 1384]

ا

 • احمدی، خدابخش بررسی عوامل زمینه ای ـ فردی و ارتباطی ـ دوجانبه ای مؤثر بر سازگاری زناشویی [دوره 1، شماره 3، 1384]

 • احمدی، سید احمد بررسی رابطه الگوهای ارتباطی ازدواج و میزان رضایتمندی زناشویی زوجین شاغل در دانشگاه اصفهان [دوره 1، شماره 2، 1384]

 • ادیب راد، مجتبی مقایسه باورهای ارتباطی زنان مراجعه کننده به مراکز قضایی و زنان مایل به ادامه زندگی مشترک شهر تهران [دوره 1، شماره 2، 1384]

 • ادیب راد، نسترن بررسی اثر آموزش توجه شنیداری ـ موسیقایی بر میزان گوش دادن فعال و الگوهای ارتباطی زوجین [دوره 1، شماره 4، 1384]

 • ادیب راد، نسترن مقایسه باورهای ارتباطی زنان مراجعه کننده به مراکز قضایی و زنان مایل به ادامه زندگی مشترک شهر تهران [دوره 1، شماره 2، 1384]

 • اسماعیلی، آذر مطالعه جامعه شناختی عوامل اجتماعی- فرهنگی تاثیرگذار بر سبک زندگی سالمندان شهر تهران مورد مطالعه (سالمندان حاضر در پارک‌های شهر تهران) [دوره 1، شماره 2، 1384]

پ

 • پوراعتماد، حمیدرضا رابطه باورهای ارتباطی با احساسات مثبت نسبت به همسر [دوره 1، شماره 2، 1384]

 • پوراعتماد، حمیدرضا بررسی مقدماتی اثر تصور هدایت شده با موسیقی بر کاهش استرس، افسردگی و اضطراب مادران کودکان مبتلا به اختلالات اتیستیک [دوره 1، شماره 3، 1384]

ج

 • جعفریزدی، حمیده هوش هیجانی و سازگاری زناشویی در زنان متأهل شاغل آموزش و پرورش [دوره 1، شماره 4، 1384]

ح

 • حیدری، محمود ارتباط تفکرات غیرمنطقی و الگوهای دلبستگی با سازگاری زناشویی [دوره 1، شماره 4، 1384]

 • حیدری، محمود رابطه باورهای ارتباطی با احساسات مثبت نسبت به همسر [دوره 1، شماره 2، 1384]

 • حیدری، محمود بررسی سلسله مراتب نظام ارزشی نوجوانان دانش آموز در شیوه های فرزندپروری مختلف [دوره 1، شماره 3، 1384]

 • حیدری، محمود بررسی تأثیر رفتار والدین بر ریتم های زیستی فرزندان [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 25-38]

 • حسینیان، سیمین توانمندسازی زنان سرپرست‌ خانواده از طریق مشاوره گروهی، آگاه‌سازی و کارآفرینی [دوره 1، شماره 4، 1384]

 • حضرتی صومعه، زهرا مطالعه جامعه شناختی عوامل اجتماعی- فرهنگی تاثیرگذار بر سبک زندگی سالمندان شهر تهران مورد مطالعه (سالمندان حاضر در پارک‌های شهر تهران) [دوره 1، شماره 2، 1384]

 • حمیدی، فریده بررسی ساخت خانواده، سبک دلبستگی در دختران فراری و اثر بخشی خانواده درمانی ودرمانگری حمایتی در تغییر آنها [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 5-23]

خ

 • خاقانی زاده، مرتضی رابطه باورهای غیر منطقی با چرخه زندگی در متقاضیان طلاق [دوره 1، شماره 3، 1384]

 • خانبانی، مهدی تأثیر مقایسه پرخاشگری و تنیدگی در والدین دانش آموزان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر و غیر عقب مانده ذهنی [دوره 1، شماره 3، 1384]

د

 • دهشیری، غلامرضا مقایسه باورهای ارتباطی زنان مراجعه کننده به مراکز قضایی و زنان مایل به ادامه زندگی مشترک شهر تهران [دوره 1، شماره 2، 1384]

ر

 • رمضانی، آسیه رابطه باورهای غیر منطقی با چرخه زندگی در متقاضیان طلاق [دوره 1، شماره 3، 1384]

 • روشن، محمد وضعیت حقوقی طفل متولد از لقاح مصنوعی [دوره 1، شماره 2، 1384]

ز

 • زاده محمدی، دکتر بررسی اثر آموزش توجه شنیداری ـ موسیقایی بر میزان گوش دادن فعال و الگوهای ارتباطی زوجین [دوره 1، شماره 4، 1384]

 • زاده محمدی، علی بررسی مقدماتی اثر تصور هدایت شده با موسیقی بر کاهش استرس، افسردگی و اضطراب مادران کودکان مبتلا به اختلالات اتیستیک [دوره 1، شماره 3، 1384]

س

 • سلیمی، سیدحسین رابطه باورهای غیر منطقی با چرخه زندگی در متقاضیان طلاق [دوره 1، شماره 3، 1384]

 • سلیمی زاده، محمدکاظم هنجاریابی مقیاس جو خانواده برای خانوادة ایرانی ساکن تهران [دوره 1، شماره 3، 1384]

 • سمندریان، ناهید بررسی تأثیر رفتار والدین بر ریتم های زیستی فرزندان [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 25-38]

ش

 • شیخی، محمد تقی آسیب‌شناسی و ارزیـابی پـدیـده بـیـوگی در شهـر تهران - تحلیلی از دیدگاه جامعه‌شناسی [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 49-59]

 • شریفی، مسعود بررسی تأثیر رفتار والدین بر ریتم های زیستی فرزندان [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 25-38]

 • شریفی درآمدی، پرویز تأثیر آموزش شیوه های مقابله ای در کاهش اضطراب والدین دارای کودکان اختلال رفتاری [دوره 1، شماره 2، 1384]

ص

 • صادقی، منصوره السادات بررسی سلسله مراتب نظام ارزشی نوجوانان دانش آموز در شیوه های فرزندپروری مختلف [دوره 1، شماره 3، 1384]

 • صادقی، منصوره السادات مقایسه سلامت عمومی مادران کودکان غیرمعلول، عقب مانده ذهنی، نابینا، ناشنوا و معلول جسمی ـ حرکتی [دوره 1، شماره 3، 1384]

ط

 • طباطبایی یحیی‌آبادی، شهناز توانمندسازی زنان سرپرست‌ خانواده از طریق مشاوره گروهی، آگاه‌سازی و کارآفرینی [دوره 1، شماره 4، 1384]

 • طغیانی، زهرا بررسی اثربخشی آموزش گروهی بانوان و آموزش مکاتبهای همسران آنها به شیوه شناختی ـ رفتاری بر رضایت زناشویی [دوره 1، شماره 4، 1384]

ع

 • عابدی، احمد بررسی رابطه انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان با ویژگی های خانوادگی آنان [دوره 1، شماره 2، 1384]

 • عارف نظری، مسعود سبک های دلبستگی و شیوه همسر گزینی (چند همسری - تک همسری) [دوره 1، شماره 4، 1384]

 • عریضی، حمیدرضا بررسی رابطه انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان با ویژگی های خانوادگی آنان [دوره 1، شماره 2، 1384]

 • عرفانی، نصرالله مقایسه گرایش ارزشی اولیاء و جوانان خانوار‌های شهرستان سنندج در سال 1381 [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 61-73]

ف

 • فاتحی زاده، مریم بررسی رابطه الگوهای ارتباطی ازدواج و میزان رضایتمندی زناشویی زوجین شاغل در دانشگاه اصفهان [دوره 1، شماره 2، 1384]

 • فتحی آشتیانی، علی بررسی عوامل زمینه ای ـ فردی و ارتباطی ـ دوجانبه ای مؤثر بر سازگاری زناشویی [دوره 1، شماره 3، 1384]

ک

 • کرمی، غلامرضا رابطه باورهای غیر منطقی با چرخه زندگی در متقاضیان طلاق [دوره 1، شماره 3، 1384]

 • کرمی نیا، رضا رابطه باورهای غیر منطقی با چرخه زندگی در متقاضیان طلاق [دوره 1، شماره 3، 1384]

 • کلانتری، مهرداد بررسی اثربخشی آموزش گروهی بانوان و آموزش مکاتبهای همسران آنها به شیوه شناختی ـ رفتاری بر رضایت زناشویی [دوره 1، شماره 4، 1384]

 • کلانتری، مهرداد بررسی و تعیین سهم عوامل خانوادگی موثر در اختلال افسردگی نوجوانان [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 39-48]

گ

 • گلزاری، محمود هوش هیجانی و سازگاری زناشویی در زنان متأهل شاغل آموزش و پرورش [دوره 1، شماره 4، 1384]

م

 • محمودی، حسین بررسی اثر آموزش توجه شنیداری ـ موسیقایی بر میزان گوش دادن فعال و الگوهای ارتباطی زوجین [دوره 1، شماره 4، 1384]

 • مرادی، علیرضا بررسی اثربخشی خانواده‌درمانی ساختاری در بهبود عملکرد خانواده و تقویت رضایت زناشویی در خانواده‌های کودکان مبتلا به اختلال اضطراب جدایی [دوره 1، شماره 4، 1384]

 • میرزمانی، سیدمحمود رابطه باورهای غیر منطقی با چرخه زندگی در متقاضیان طلاق [دوره 1، شماره 3، 1384]

 • مظاهری، محمدعلی سبک های دلبستگی و شیوه همسر گزینی (چند همسری - تک همسری) [دوره 1، شماره 4، 1384]

 • مظاهری، محمدعلی ارتباط تفکرات غیرمنطقی و الگوهای دلبستگی با سازگاری زناشویی [دوره 1، شماره 4، 1384]

 • مظاهری، محمدعلی رابطه باورهای ارتباطی با احساسات مثبت نسبت به همسر [دوره 1، شماره 2، 1384]

 • مظاهری، محمدعلی مقایسه سلامت عمومی مادران کودکان غیرمعلول، عقب مانده ذهنی، نابینا، ناشنوا و معلول جسمی ـ حرکتی [دوره 1، شماره 3، 1384]

 • ملاشریفی، شیدا هنجاریابی مقیاس جو خانواده برای خانوادة ایرانی ساکن تهران [دوره 1، شماره 3، 1384]

 • ملک خسروی، غفار بررسی مقدماتی اثر تصور هدایت شده با موسیقی بر کاهش استرس، افسردگی و اضطراب مادران کودکان مبتلا به اختلالات اتیستیک [دوره 1، شماره 3، 1384]

 • مهدوی، اسماعیل مقایسه باورهای ارتباطی زنان مراجعه کننده به مراکز قضایی و زنان مایل به ادامه زندگی مشترک شهر تهران [دوره 1، شماره 2، 1384]

 • مهدوی هرسینی، سید اسماعیل بررسی اثربخشی خانواده‌درمانی ساختاری در بهبود عملکرد خانواده و تقویت رضایت زناشویی در خانواده‌های کودکان مبتلا به اختلال اضطراب جدایی [دوره 1، شماره 4، 1384]

 • مهرابی، حسینعلی بررسی و تعیین سهم عوامل خانوادگی موثر در اختلال افسردگی نوجوانان [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 39-48]

 • موسوی، رقیه بررسی اثربخشی خانواده‌درمانی ساختاری در بهبود عملکرد خانواده و تقویت رضایت زناشویی در خانواده‌های کودکان مبتلا به اختلال اضطراب جدایی [دوره 1، شماره 4، 1384]

 • مولوی، حسین بررسی و تعیین سهم عوامل خانوادگی موثر در اختلال افسردگی نوجوانان [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 39-48]

 • مؤمن زاده، فرید ارتباط تفکرات غیرمنطقی و الگوهای دلبستگی با سازگاری زناشویی [دوره 1، شماره 4، 1384]

ن

 • نشاط دوست، حمیدطاهر بررسی اثربخشی آموزش گروهی بانوان و آموزش مکاتبهای همسران آنها به شیوه شناختی ـ رفتاری بر رضایت زناشویی [دوره 1، شماره 4، 1384]

 • نشاط دوست، حمیدطاهر تأثیر مقایسه پرخاشگری و تنیدگی در والدین دانش آموزان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر و غیر عقب مانده ذهنی [دوره 1، شماره 3، 1384]

 • نشــاط دوست، حمید طاهر بررسی و تعیین سهم عوامل خانوادگی موثر در اختلال افسردگی نوجوانان [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 39-48]

 • نقیبی، سیّد ابوالقاسم قاعده الزام و کاربرد آن در زمینه حقوق خانواده در مناسبات پیروان مذاهب [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 75-93]

 • نوابی نژاد، شکوه بررسی عوامل زمینه ای ـ فردی و ارتباطی ـ دوجانبه ای مؤثر بر سازگاری زناشویی [دوره 1، شماره 3، 1384]

 • نوری، نرگس السادات بررسی و تعیین سهم عوامل خانوادگی موثر در اختلال افسردگی نوجوانان [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 39-48]

و

 • وخشور، حسن هنجاریابی مقیاس جو خانواده برای خانوادة ایرانی ساکن تهران [دوره 1، شماره 3، 1384]