نویسنده = ذبیح اله عباسپور
ارزیابی ویژگیهای روانسنجی مقیاس سبک شنیداری زوجین در نمونه ایرانی

دوره 16، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 25-38

سمیه پورمیدانی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ سید اسماعیل هاشمی؛ ذبیح اله عباسپور