نویسنده = علی زاده محمدی
جستجوی الگوهای سلامت خانواده ایرانی: یک مطالعه کیفی

دوره 12، شماره 2، آذر 1395، صفحه 179-196

لیلی پناغی؛ علی زاده محمدی؛ فاطمه باقریان؛ شهلا پاکدامن؛ زهره احمد آبادی؛ سمیه محمدی


بررسی رابطه بین روابط جنسی پیش از ازدواج با نگرش به روابط فرازناشویی

دوره 10، شماره 2، آبان 1393، صفحه 255-267

سیدهادی علی تبار؛ سعید قنبری؛ علی زاده محمدی؛ مجتبی حبیبی


بررسی احساس تمایل و تقصیر با استرس، افسردگی و اضطراب متقاضیان طلاق در شهرهای اصفهان و اراک

دوره 4، شماره 3، بهمن 1387

حامد یزدخواستی؛ نادر منصوری؛ علی زاده محمدی؛ زهره احمدآبادی