نویسنده = حسین مولوی
اثربخشی درمان شناختی ـ رفتاری وسواس مادران بر افسردگی کودکان آن ها

دوره 5، شماره 4، اردیبهشت 1388

زهرا صرّامی؛ حمید طاهر نشاط دوست؛ شعله امیری؛ حسین مولوی؛ شهلا آکوچکیان


بررسی اثربخشی گروه‌درمانی به شیوه تحلیل تبادلی بر رضایت زناشویی

دوره 2، شماره 4، اردیبهشت 1385

هاجر ترکان؛ مهرداد کلانتری؛ حسین مولوی


بررسی و تعیین سهم عوامل خانوادگی موثر در اختلال افسردگی نوجوانان

دوره 1، شماره 1، شهریور 1384، صفحه 39-48

حمید طاهر نشــاط دوست؛ حسینعلی مهرابی؛ نرگس السادات نوری؛ مهرداد کلانتری؛ حسین مولوی