نویسنده = محمدرضا عابدی
رابطه ابعاد دلبستگی و عوامل پنجگانه شخصیت از منظر فردی و زوجی

دوره 6، شماره 2، آبان 1389

پریسا نیلفروشان؛ سیداحمد احمدی؛ مریم فاتحی‌زاده؛ محمدرضا عابدی؛ وحید قاسمی


بررسی نگرش والدین شهر اصفهان نسبت به روابط دوستانه دختران و پسران

دوره 3، شماره 2، آذر 1386

زهرا یوسفی؛ محمدرضا عابدی؛ حمیدطاهر نشاط دوست


تأثیر مشاوره شناختی ـ رفتاری براساس رویکرد زیرسیستم های شناختی متعامل بر تغییر نگرش زوج های نابارور

دوره 2، شماره 1، مرداد 1385

پریسا نیلفروشان؛ سیداحمد احمدی؛ محمدرضا عابدی؛ سیدمهدی احمدی