palette
مشخصات نویسندگان

ابوئی مهریزی, محبوبه, دانشگاه شهید بهشتی, ایران

  • دوره 6، شماره 3، پاییز1389 - علمی - پژوهشی
    تأثير ‌آموزش مديريت ‌خشم بر مهارت‌هاي خودنظم‌دهي‌خشم و ‌تعارضات والد ـ نوجوان ‌در دختران دوره‌ راهنمايي شهر‌تهران
    چکیده  PDF