palette
اطلاعات برای نویسندگان

فصلنامه خانواده ­پژوهی فصلنامه­ ای علمی و چندرشته­ ای است که با هدف ارايه نتايج مطالعات و پژوهش­های علمی، فراهم آوردن زمينه تبادل افکار و اطلاعـات، تـرويـج مباحثات علمی بين پژوهشگـران و محققان حوزه­ هـای مختلف علمی: روانشناسی، جامعه­ شناسی، مشاوره، مددکاری اجتماعی، حقوق، روانپزشکی، پزشکی اجتماعی، بهداشت اجتماعی، تعليم و تربيت، دين، تاريخ، فرهنگ، ارتباطات و ... به زبان فارسی منتشر می ­شود. اين فصلنامه در گستره مسايل خانواده، در دو سطح بنيادی و بکار بسته، مقاله می­ پذيرد.

نامه به سردبیر

صفحه عنوان

نوع مقالات مورد پذيرش:

 • تحليل علمی با هدف ارايه مفاهيم و الگوهای جديد
 • نقد علمی مقالات منتشر شده در فصلنامه (در قالب نامه به سردبير)
 • گزارش يک پژوهش علمی
 • گزارش کوتاه علمی
 • مطالعه موردی
 • اندازه عنوان فارسی با فونت بی نازنین ۱۴ و عنوان انگلیسی با فونت تایمز نیو رومن ۱۲ نوشته شود. اندازه چکیده فونت ۱۰، اندازه متن۱۱/۵ (یازده و نیم)، فاصله بین خطوط ۰/۹۸ (نود و هشت صدم) باشد. عنوان جداول با ۹/۵ (نه و نیم) و داخل متن جداول با ۸/۵ (هشت و نیم) نوشته شوند. کل مطالب با فونت بی نازنین نوشته شود.
 • حجم مقاله از  ۷۰۰۰ کلمه بيشتر نباشد.
 • عنوان مقاله (فارسی و انگليسی): عنوان بايد کوتاه و گويا باشد.
 • مشخصات نویسنده: نام، نام خانوادگی و مرتبه علمی و وابستگی سازمانی پژوهشگر/ پژوهشگران (فارسی و انگليسی)
 • چکيده (فارسی و انگليسی): چکیده فارسی (حداکثر ۲۰۰ کلمه) و چکیده انگلیسی (حداکثر ۲۰۰ کلمه) با هم منطبق باشند.
 • کليد واژه ­ها (فارسی و انگليسی): از ميان واژه­ های اصلی مقاله، بين ۳ تا ۵ واژه مشخص شوند.
 • مقدمه: بيان مساله، هدف و تبيين ضرورت انجام تحقيق.
 • روش: جامعه آماری، روش نمونه­ برداری، گروه نمونه، ابزار(های) پژوهش، فرايند اجرای پژوهش و روش تحليل داده ­ها.
 • يافته­ ها: يافته­ های حاصل از روش­های آماری، جدول­ ها (شماره و عنوان در بالای آن(و نمودارها (شماره و عنوان در زير آن). کليه جدول­ ها و نمودارها بايد به زبان فارسی تهيه شوند.
 • بحث و تفسير: نتيجه­ گيری، مقايسه يافته­ های پژوهشی با پيشينه پژوهش و تبيين آن­ها؛
 • پی نوشت­ ها:  توصيف­ ها، توضيحات، معادل لاتين اصطلاحات و اسامی در آخر مقاله قبل از منابع آورده شوند. کلیه نویسندگان منابع داخل متن چه ایرانی و چه غیر ایرانی باید به صورت superscript شماره خورده و در قسمت پی­ نوشت­ ها با حروف انگلیسی نوشته شوند. توجه فرمایید که هر منبع چه یک نویسنده داشته باشد و چه چندین نویسنده، فقط یک شماره در انتهای نام آخرین نویسنده قرار می­ گیرد؛ مانند (برزونسکی، سیسیچ، دوریز و سوننس۱، ۲۰۱۱). بنابراین لطفاً از دادن شماره به تک تک نویسندگان خودداری فرمایید.
 • منابع (شامل منابع فارسی و لاتين): در قسمت منابع، کلیه منابع فارسی باید هم به زبان فارسی و هم به زبان انگلیسی و در قسمت منابع انگلیسی به ترتیب حروف الفبا و با دقت از روی راهنمای منابع نوشته شوند. 
توجه: برای تبدیل منابع فارسی به انگلیسی، لطفاً شخصاً اقدام به ترجمه نفرمایید. اگر به اصل منابع مراجعه کنید عموماً سایت انگلیسی آنها معادل انگلیسی منبع را به صورت کاملاً قابل بازیابی ارائه می کند.
منابع مورد استفاده در مقالاتی که به فصلنامه خانواده پژوهی ارسال می گردند، می باید دست اول بوده و هم در متن و هم در انتهای مقاله بر اساس دستورالعمل APA آورده شوند. تنظيم منابع، مطابق الگوی راهنمای APA به شرح زير که در مقالات چاپ شده فصلنامه نيز اعمال شده است، انجام شود:
 • کتاب: نام­ خانوادگی، حرف اول نام (سال انتشار). عنوان کتاب، شماره جلد، (نام و نام­ خانوادگی مترجم)، نوبت چاپ، محل انتشار: انتشارات.
 • مقاله: نام­ خانوادگی، حرف اول نام (سال انتشار). «عنوان مقاله»، نام نشريه، شماره، صفحات.
 • پايان­ نامه: نام­ خانوادگی، حرف اول نام (سال انتشار). عنوان پايان­ نامه، پايان­ نامه کارشناسی ارشد / دکترا، رشته، دانشگاه.
 • گزارش: نام سازمان (سال انتشار). «نام گزارش»
 • اينترنت: نام­ خانوادگی، حرف اول نام (تاريخ اخذ مطلب): نشانی کامل سايت.
 کلیه منابع فارسی ذکر شده در انتهای مقاله باید هم به زبان فارسی و هم به زبان انگلیسی آورده شوند. به منظور سهولت دستیابی، شیوه نگارش منابع به زبان انگلیسی در ادامه شرح داده می شود:

Books

 • English:

Burack, J. A., Hodapp, R. M., & Zigler, E. (۱۹۹۸). Handbook of mental retardation and development. New York, NY: Cambridge University Press.

Fraley, R. C., Phillips, R. L. (۲۰۰۹). Self-report measures of adult attachment in clinical practice. In J. H., Obegi, E., Berant (Eds), Attachment theory and Research in clinical work with adults. (pp. ۱۵۳-۱۸۰). New York: Guilford Press.

 • Persian /Arabic:

Giddens, A. (۱۹۹۰). The Consequences of Modernity (M. Salasi, Trans.). Tehran: Markaz Publication.

Azadarmaki, T. (۲۰۰۷). [The Sociology of Iranian Family]. Tehran: SAMT Publication [in Persian].

 

Papers

 • English:

Ravitz, P., Maunder, R., Hunter, J., Sthankiya, B., & Lancee, w. (۲۰۱۰). Adult attachment measures: A ۲۵-year review. Journal of Psychosomatic Research, ۶۹(۴) ۴۱۹-۴۳۲.

 • Persian /Arabic:

Mokhtari, A., Allahyari, A., & Rasoolzadeh Tabatabaie, K. (۲۰۰۱). [Investigating the relationship between religion orientations with tension in university students]. Journal of Psychology, ۱۷(۳) ۵۶-۶۷ [in Persian].

 

Dissertations

 • English:

Hidangmayum, N. (۲۰۱۰). Parenting stress of normal and mentally challenged children. Master thesis, Clinical Psychology Department, Harvard University.

 • Persian /Arabic:

Salavati, S. (۲۰۱۵). Reaction to The Infidelity and the role of attachment style. Master thesis, Family Research Institute, Shahid Beheshti University [in Persian].

 

Reports

 • English:

Online Report

American Psychological Association. (۲۰۱۳). ۲۰۱۲ annual report of the American Psychological Association. Retrieved from http://www.apa.org/pubs/info/reports/۲۰۱۲-report.pdf

Hard Copy Report

National Association of Social Workers. (۲۰۱۲). ۲۰۱۱–۲۰۱۲ annual report. Washington, DC: Author.

 • Persian /Arabic:

Online Report

Iran Alzheimer’s Association. (۲۰۱۴). Iran Alzheimer’s Association Brief Function in ۲۰۱۴ [in Persian]. Retrieved from http://www.iranalz.ir/performanceRep.aspx

Hard Copy Report

Iranian Scientific Associations Committee. (۲۰۱۰). Journals of Iranian Scientific Associations. Tehran: Iranian Scientific Associations Committee [in Persian].


فایل های اصلی
فایل اول: این فایل شامل کل متن مقاله بدون نام  نویسندگان و دانشگاه یا سازمانی که منتسب به آن هستند می باشد.
فایل دوم: فرم نامه به سردبیر و تعهدنامه چاپ مقاله در مجله خانواده پژوهی را که توسط کلیه نویسندگان به امضاء رسیده است، اسکن کرده و به عنوان فایل اصلی دوم ارسال فرمایید. فایل مربوطه از اینجا  قابل دانلود می باشد.
فایل سوم: فرم صفحه عنوان را که شامل عنوان مقاله و نام و مشخصات کلیه نویسندگان می باشد می توانید از اینجا  دانلود نمایید.

فایل ضمیمه که از طریق لینک اضافه کردن فایل های مکمل ارسال می شود، شامل اطلاعات اضافه ای است که نویسنده مایل است ارسال نماید.


ارسال مقاله پس از انجام اصلاحات

 لطفا به هنگام ارسال مقاله اصلاح شده نکات زیر حتماً رعایت شوند:

 1. فایل مقاله با نامه اصلاحات شروع شود (نامه اصلاحات نامه­ای است که در آن کلیه مواردی که داوران از نویسندگان خواسته اند به ترتیب قید می شود و در هر مورد در صورتی که نویسنده آن را اصلاح کرده باشد، عبارت "اصلاح شد" را جلوی کامنت داوران می نویسد و در صورت مخالفت با نظر داور و یا پاسخ به سوال داور، نظر خود را جلوی کامنت می نویسد).
 2. تمامی موارد اصلاح، حذف، یا تغییر کرده باید به نحوی در متن مقاله مشخص شوند (های لایت کردن، رنگی کردن، خط کشیدن زیر موارد).
 3. فایل مورد نظر فاقد نام نویسنده/ نویسندگان باشد.
 4. نامه اصلاحات و متن مقاله همگی در یک فایل word آورده شوند زیرا تنها یک فایل برای داوری نهایی ارسال می شود (فایل های PDF و زیپ شده قابل ارسال برای داوری نیستند).
 هزینه ها برای نویسندگان

این مجله هزینه های زیر برای نویسندگان در نظر می گیرد

هزینه ثبت مقاله: ۵۰۰۰۰۰ (IRR)
نویسندگان می بایست هزینه ثبت مقاله برای انجام امور داوری مقاله خود پرداخت کنند تا مجله بتواند مقاله آنان را پردازش کند.

 هزینه انتشار مقاله: ۱۵۰۰۰۰۰ (IRR)

در صورت پذیرش این مقاله برای چاپ لازم است که هزینه چاپ آنرا پرداخت نمائید. 


تماس با دفتر مجله (۲۲۴۳۱۸۱۳)

روزهای شنبه تا سه شنبه از ساعت ۸ الی ۱۵