palette
  درباره نویسنده

  محمد سلطانی
  استاديار دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي.
  ایران

  استاديار دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي.

صلاحيت هيات داوري موضوع قانون بازار اوراق بهادار

چکیده
مراجع تخصصي براي رسيدگي به دعاوي بازار اوراق بهادار در دنيا ع موما به صورت داوري سازماني بوده و رجوع به آ نها براي طرفين اختلاف اختياري است. در كشور ما با تصويب قانون تاسيس بورس اوراق بهادار در سال 1345 ، تشكيل هيات داوري به عنوان يك مرجع اختصاصي اجباري لازم آمد و در قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 نيز وجود اين نهاد با دامن هي صلاحيت گسترد هتر مورد تاكيد قرار گرفت. ماده 36 قانون بازار به بيان صلاحيت اصلي هيات داوري در رسيدگي به اختلافات ميان فعالان بازار اوراق بهادار پرداخته است. با وجود اي ن، مواد 43 و 52 قانون بازار و مواد 5 و 15 قانون توسع هي ابزارها، اجراي قواعد عمومي صلاحيت هيات داوري مذكور در ماده 36 را بعضا تحت تاثير قرار داد هاند. امكان مطالب هي سود مصوب ناشران اوراق بهادار توسط دارند هي ورقه بهادار يا سازمان بورس، قواعد ويژه دعاوي مربوط به عرضه اوليه و نيز نحوه تعيين مرجع صالح در فرض ورود خسارت ناشي از ج رم هر يك مباحث صلاحيتي خاصي را ايجاد م يكند. وجود مراجع اختصاصي با صلاحيت ذاتي معين، هميشه در مورد تعيين حدود صلاحيت، پرس شهاي مهمي را به همراه دارد و اين مطالعه نشان م يدهد كه قانون بازار در تبيين حدود اين صلاحيت م يتوانست با دقت بيشتري عمل نمايد؛ هرچند ك ه وجود يك هيات داوري معين در سراسر كشور به شك لگيري روي هي قضايي مناسب در اي نخصوص ياري رسانده است
واژگان کلیدی
صلاحيت، هيات داوري، عرض هي اوليه، بازار اوراق بهادار.

DOI: http://dx.doi.org/10.22034/rj.v16i63.1022
ارجاعات
 • در حال حاضر ارجاعی نیست.