palette
  درباره نویسندگان

  سعیدرضا ابدی
  استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
  ایران

  استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

  وحید آگاه
  دانشجوي دکتري حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران و مدرس گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند.
  ایران

  دانشجوي دکتري حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران و مدرس گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند.

تحليل بر تاثیر ماده 8 قانون رفع برخی از موانع توليد و سرمايه گذاری صنعتی بر روابط کار

چکیده
قانون کار ایران پس از حدود دو دهه با تصويب قانون"رفع برخی از موانع توليد و سرمايه گذاری صنعتی" در 25/8/87 و با جهت گيری تسهيل فعاليت های توليدی تغییراتی نموده است. گامی فراخ که طبق تصريح خود مقنن، آغاز راه بوده و ديگر نشانی از حمايت های گذشته از کارگر ندارد. الزامی شدن انعقاد قراردادهای بيشتر از سی روز در فرم ارائه شده وزارت کار،پرداخت مزایای پایان کار قراردادهای موقت به نسبت مدت کارکرد، حق فسخ قرارداد کار در صورت تغييرات ساختاری و جواز پيش بینی شرط فسخ محورهای اساسی ماده 8 قانون سابق الذکر است که در اين نوشتار مورد بررسی قرار گرفته اند. اصلاحيه ای که آزمايشی و در انتظار بازخوردهای طرفین قرارداد کار می باشد.
واژگان کلیدی
قرارداد کار موقت،کتبی بودن،ماده 27 قانون کار،شرط فسخ،حق فسخ

DOI: http://dx.doi.org/10.22034/rj.v0i60.1016
ارجاعات
 • در حال حاضر ارجاعی نیست.