palette
  درباره نویسنده

  پرويز ساورایی
  استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
  ایران

  استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

نقدی بر قانون تجارت الکترونيک

چکیده
در تاريخ 1382 مجلس قانون گذاری ایران، قانون تحت عنوان "قانون تجارت الکترونيک" را به تصويب رساند. اگر چه اين قانون مبنای حقوقی رضايت بخشی را برای تجارت و ارتباطات الکترونيک فراهم آورده است؛با اين حال ضرورت دارد مورد جرح و تعديل و اصلاح قرار گيرد. هدف از نگارش اين مقاله بررسی و تحليل انتقادی از متن، معنی و مفهوم مقررات قانون یاد شده به منظور ارزيابی وضعيت فعلی اين قانون و نيز مشخص کردن نقايص آن می باشد. مقاله حاضر ایراداتو مشکلات مختلف قانون موجود را مشخص و نيز آشکار می سازد که قانون فعلی در جنبه های مختلف از نقاط ضعف برخوردار است. در نهايت اين مطالعه پيشنهادتی را جهت اصلاح و ارتقاء مفاد مقررات اين قانون ارائه می دهد
واژگان کلیدی
انتساب داده پيام،الکترونيک،حقوق تجارت الکترونيک،ارتباطات الکترونيک،قرارداد الکترونيک،قرارداد از راه دور،داده پيام،ارجاع در داده پيام،ارجاع در داده پيام، اعلان قبول، ارسال قبول،وصول قبول،اطلاع از قبول،زمان ارسال،زمان دريافت و اصل ساز

DOI: http://dx.doi.org/10.22034/rj.v0i60.1012
ارجاعات
 • در حال حاضر ارجاعی نیست.