palette
  درباره نویسنده

  رحمان عمروانی
  دانشجوي دکتري حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی.
  ایران

  دانشجوي دکتري حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی.

مطالعه تطبیقی پيش بینی نقض قرارداد

چکیده
يکی از مسائل مهم حقوق قراردادها مسئله پيش بینی نقض قرارداد می باشد. پيش بینی نقض در جایی محقق می شود که معلوم شود يکی از طرفين قرارداد، خواه به طور عمدی و یا غیر عمدی،قرارداد را در آينده نقض خواهد نمود،ليکن هنوز به طور واقعی قرارداد را نقض ننموده باشد. در چنين وضعيتی طرف مقابل چنانچه تا زمان نقض واقعی صبر کند متحمل ضررهای غیر قابل جبرانی خواهد شد. لذا برخی قوانین به او اجازه می دهد تا اجرای تعهداتش را تعليق و یا قرارداد را فسخ نماید. در اين مقاله قصد داريم شرايط و آثار نقض قابل پيش بینی در مقررات و همچنین در نظام های حقوقی آمري:ا، انگليس و ایران را مورد بررسی قرار دهيم.
واژگان کلیدی
پيش بینی نقض، قسمت مهم تعهدات، نقض اساسی، تعليق ، فسخ

DOI: http://dx.doi.org/10.22034/rj.v0i60.1008
ارجاعات
 • در حال حاضر ارجاعی نیست.