palette
اطلاعات برای داوران

به کتابخانه های پژوهشی توصیه میشود که این مجله را در لیست اقلام خود قرار دهند. همچنین میتوانید به افرادی که در موسسه شما درگیر کار انتشار مجله هستند توصیه کنید که از این سیستم مجلات آزاد برای مجله خود استفاده کنند. برای اطلاعات بیشتر به سیستم مجلات آزاد مراجعه کنید.

راهنمای داوران