ساخت اجتماعی طلاق توافقی در ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه خوارزمی

چکیده

تحولات اجتماعی یکی­از عرصه­های مهم تحقیق در علوم اجتماعی به شمار می­روند. پدیده طلاق توافقی در جامعه ایرانی یکی از مصادیق تحول در نهاد خانواده و ازدواج است. در این مقاله سعی شده تا روند تغییرات این پدیده با چگونگی ساخت یابی اجتماعی آن فهم و تحلیل شود. برای این منظور از رویکرد «واقع‌گرایی تحلیلی» و به طور خاص «نظریه اراده‌گرایانه کنش» تالکوت پارسنز جامعه‌شناس ساختارگرای آمریکایی بهره گرفته شد. روش مورد استفاده در این تحقیق، کیفی و از نوع تحلیل ثانویه بوده و برای گردآوری داده‌ها از پیمایش‌ها و تحقیقات پیشین بهره گرفته شده است. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که طلاق توافقی متأثر از دو ساحت عینی و ذهنی ساخت اجتماعی می‌یابد. ساحت ذهنی آن مربوط به تحول در الگوهای همسرگزینی و تغییر در ساختار اقتدار خانواده و ساحت عینی آن مربوط به اطاله دادرسی دعاوی خانوادگی در دادگاه‌های خانواده و نیز زیست جهان جنسی دنیای امروز می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social construction of Consent divorce in Iran

نویسندگان [English]

  • abolfazl eghbali
  • majid qurchibaygi
kharazmi university
چکیده [English]

Social developments are among the most important areas of research in the social sciences. An agreement on divorce in Iranian society is one example of the transformation of the family and marriage institution. In this paper, we try to understand and analyze the process of changing this phenomenon with its social construction. For this purpose, the "analytical realism" approach, and in particular the "voluntary action theory", was used by American structuralism sociologist Talcott Parsons. The method used in this research is qualitative and is of secondary analysis type and has been used to collect data from previous surveys and research. Findings of the research indicate that the divorce of an agreement is influenced by two objective and subjective social contexts of social construction. Its mental context relates to the evolution of the patterns of conjugation and the change in the structure of the authority of the family and its objective context in the context of family litigation proceedings in the family courts as well as the world-wide sexuality of the world today

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consent Divorce
  • Family Court
  • Social Construction
  • Parsons